Language of document :

Prasība, kas celta 2018. gada 22. februārī – Grange Backup Power/Komisija

(Lieta T-110/18)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Grange Backup Power Ltd (Dublina, Īrija) (pārstāvji: M. Segura Catalán un M. Clayton, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt Komisijas Lēmumu C(2017) 7789 final (2017. gada 24. novembris) par Īrijas jaudas mehānismu (SA.44464 (2017/N)), ko ieviesusi Īrija;

atcelt Komisijas Lēmumu C(2017) 7794 final (2017. gada 24. novembris) par Ziemeļīrijas jaudas mehānismu (SA.44465 (2017/N)), ko ieviesusi Apvienotā Karaliste, un

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatošanai prasītājs izvirza vienu pamatu, kas izriet no tā, ka Komisija neesot uzsākusi LESD 108. panta 2. punktā un Regulas Nr. 2015/1589 1 4. panta 4. punktā paredzēto formālo izmeklēšanas procedūru, neraugoties uz šaubām attiecībā uz visā salā pastāvošā jaudas atalgošanas mehānisma (turpmāk tekstā – “JAM”) saderību ar valsts atbalsta un iekšējā tirgus noteikumiem, tādējādi atņemot prasītājam tā procesuālās tiesības. Šis pamats ir sadalīts četrās daļās:

pirmā daļa attiecas uz būtiskām grūtībām, par ko liecina procedūras ilgums un apstākļi;

ar otro daļu tiek apgalvots, ka Komisijai bija jābūt šaubām par jaudas atalgošanas mehānisma finansēšanas mehānisma saderību ar LESD;

ar trešo daļu tiek apgalvots, ka Komisijai bija jābūt šaubām par JAM saderību ar iekšējo tirgu, it īpaši ar Pamatnostādnēm par valsts atbalstu vides aizsardzībai un enerģētikai 2014.–2020. gadam 2 ;

pamata ceturtajā daļā prasītājs apgalvo, ka Komisijai, izvērtējot jaudas atalgošanas mehānismu, bija jābūt šaubām saistībā ar sekām, kādas izriet no Apvienotās Karalistes paziņojuma par izstāšanos no Eiropas Savienības.

____________

1  Padomes Regula (ES) 2015/1589 (2015. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (OV 2015, L 248, 9. lpp.).

2  Komisijas paziņojums – Pamatnostādnes par valsts atbalstu vides aizsardzībai un enerģētikai 2014.–2020. gadam (OV 2014, C 200, 1. lpp.).