Language of document :

Beroep ingesteld op 22 februari 2018 – Grange Backup Power / Commissie

(Zaak T-110/18)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Grange Backup Power Ltd (Dublin, Ierland) (vertegenwoordigers: M. Segura Catalán en M. Clayton, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

besluit C(2017) 7789 final van de Commissie van 24 november 2017 betreffende het door Ierland toegepaste Ierse capaciteitsmechanisme [SA.44464 (2017/N)] nietig verklaren;

besluit C(2017) 7794 final van de Commissie van 24 november 2017 betreffende het door het Verenigd Koninkrijk toegepaste Noord-Ierse capaciteitsmechanisme [SA.44465 (2017/N)] nietig verklaren;

de Commissie verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster één middel aan, dat gebaseerd is op het feit dat de Commissie verzoekster haar procedurele rechten heeft ontnomen doordat zij heeft nagelaten om de formele onderzoeksprocedure als bedoeld in artikel 108, lid 2, VWEU en artikel 4, lid 4, van de procedureverordening1 in te leiden, hoewel er twijfels waren geuit over de verenigbaarheid van het voor het gehele eiland geldende mechanisme voor capaciteitsvergoeding met de regels inzake staatssteun. Dit middel bestaat uit vier onderdelen:

in het eerste onderdeel wordt verwezen naar het bestaan van ernstige moeilijkheden, die blijken uit de duur en omstandigheden van de procedure;

in het tweede onderdeel wordt aangevoerd dat de Commissie twijfels had moeten hebben over de vraag of het financieringssysteem van het mechanisme voor capaciteitsvergoeding in overeenstemming was met het VWEU;

in het derde onderdeel wordt gesteld dat de Commissie twijfels had moeten hebben over de verenigbaarheid van het mechanisme voor capaciteitsvergoeding met de interne markt, in het bijzonder met de richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014-20202 ;

in het vierde onderdeel van haar middel stelt verzoekster dat de Commissie bij de beoordeling van het mechanisme voor capaciteitsvergoeding twijfels had moeten hebben in verband met de gevolgen van de kennisgeving door het Verenigd Koninkrijk van zijn voornemen om zich uit de Europese Unie terug te trekken.

____________

1 Verordening (EU) 2015/1589 van de Raad van 13 juli 2015 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (PB 2015, L 248, blz. 9).

2 Mededeling van de Commissie – Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014-2020 (PB 2014, C 200, blz. 1).