Language of document :

Acțiune introdusă la 22 februarie 2018 – Grange Backup Power/Comisia

(Cauza T-110/18)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Grange Backup Power Ltd (Dublin, Irlanda) (reprezentanți: M. Segura Catalán și M. Clayton, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei C(2017) 7789 final a Comisiei din 24 noiembrie 2017 privind mecanismul de asigurare a capacității din Irlanda [SA.44464 (2017/N)], pusă în aplicare de Irlanda;

anularea Deciziei C(2017) 7794 final a Comisiei din 24 noiembrie 2017 privind mecanismul de asigurare a capacității din Irlanda de Nord [SA.44465 (2017/N)], pusă în aplicare de Regatul Unit; și

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă un motiv, întemeiat pe neinițierea de către Comisie a procedurii oficiale de investigare în conformitate cu articolul 108 alineatul (2) TFUE și cu articolul 4 alineatul (4) din Regulamentul de procedură1 , în pofida îndoielilor privind compatibilitatea mecanismului de remunerare a capacității la nivelul întregii insule (CRM) cu ajutorul de stat și cu normele pieței interne, privând astfel reclamanta de drepturile sale procedurale. Acest motiv cuprinde patru aspecte:

primul aspect se referă la existența unor dificultăți serioase în ceea ce privește durata și împrejurările procedurii;

al doilea aspect este întemeiat pe faptul că Comisia ar fi trebuit să aibă îndoieli privind conformitatea cu TFUE a mecanismului de finanțare din cadrul mecanismului de remunerare a capacității;

al treilea aspect este întemeiat pe faptul că Comisia ar fi trebuit să aibă îndoieli cu privire la compatibilitatea CRM cu piața internă, în special cu Orientările privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie pentru perioada 2014-20202 ;

prin al patrulea aspect al cererii sale, reclamanta susține că Comisia ar fi trebuit să aibă îndoieli în aprecierea sa privind mecanismul de remunerare a capacității care rezultă din efectele notificării Regatului Unit de retragere din Uniunea Europeană.

____________

1 Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (JO 2015, L 248, p. 9).

2 Comunicarea Comisiei – Orientări privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie pentru perioada 2014-2020 (JO 2014, C 200, p. 1).