Language of document :

Определение на Общия съд от 28 октомври 2020 г. — Grange Backup Power/Комисия

(Дело T-110/18)1

Език на производството: английски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 ОВ C 166, 14.5.2018 г.