Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunsko) dne 18. prosince 2019 – trestní řízení proti CD

(Věc C-929/19)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Účastník původního trestního řízení

CD

Další účastníci řízení:

CLD, GLO, ȘDC, PVV, SC Complexul Energetic Oltenia SA, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție

Předběžné otázky

Musí být čl. 19 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii, čl. 325 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie a články 2 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie1 v vykládány v tom smyslu, že brání přijetí rozhodnutí ze strany orgánu stojícího mimo soudní moc, tj. Curtea Constituțională a României (Ústavní soud, Rumunsko), které ukládá opětovný přezkum věcí týkajících se korupce, které byly rozhodovány v určitém období (2003 - leden 2019) a které se nachází ve fázi odvolání?

Musí být článek 2 a čl. 19 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii a článek 47 [druhý pododstavec] Listiny základních práv Evropské unie vykládány v tom smyslu, že brání tomu, aby orgán stojící mimo soudní moc prohlásil složení soudního senátu kolegia nejvyššího soudu za protiprávní, na rozdíl od výkladu doloženého ustálenou a jednomyslnou organizační a soudní praxí posledně uvedeného orgánu?

Musí být přednost unijního práva vykládána v tom smyslu, že vnitrostátnímu soudu umožňuje upustit od uplatnění rozsudku Ústavního soudu, který byl vydán k žalobě týkající se ústavního sporu, jenž je podle vnitrostátního práva závazný?

Může být výraz ‚předem zřízený zákonem‘ uvedený v čl. 47 [druhém pododstavci] Listiny základních práv Evropské unie vykládán v tom smyslu, že zahrnuje formální označení specializovaného soudního senátu odlišného od specializace soudců, kteří jej tvoří?

____________

1 Úř. věst. 2017 L 198, s. 29.