Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunsko) 18. decembra 2019 – trestné konanie proti CD

(vec C-929/19)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

CD

Ďalší účastníci konania:

CLD, GLO, ȘDC, PVV, SC Complexul Energetic Oltenia SA, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa článok 19 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii, článok 325 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a články 2 a 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva1 vykladať v tom zmysle, že bránia vydaniu rozhodnutia orgánu stojaceho mimo súdnej moci, t. j. Curtea Constituțională a României (Ústavný súd Rumunska), ktorým sa bez ďalšieho nariaďuje opätovné preskúmanie všetkých vecí týkajúcich sa korupcie, ktoré sú v štádiu odvolania a o ktorých v konkrétnom období (rok 2003 až január 2019) rozhodla v prvom stupni konania trestná sekcia Najvyššieho súdu?

2.    Majú sa článok 2 a článok 19 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii a článok 47 druhý odsek Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby orgán stojaci mimo súdnej moci vyhlásil za nezákonné zloženie rozhodovacieho senátu sekcie Najvyššieho súdu, a to v rozpore s výkladom vyplývajúcim z jeho organizačnej praxe, ale aj ustálenej a jednoznačnej judikatúry?

3.    Má sa prednosť práva Únie vykladať v tom zmysle, že vnútroštátnemu súdu umožňuje neuplatniť rozhodnutie súdneho orgánu rozhodujúceho o ústavnoprávnych sporoch, vyhlásené v konaní týkajúcom sa ústavného sporu, ktoré je v zmysle vnútroštátneho práva záväzné?

4.    Možno výraz „zriadený zákonom“ uvedený v článku 47 druhom odseku Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že zahŕňa formálne vymenovanie špecializovaného senátu, ktorý sa odlišuje od špecializácie sudcov, z ktorých je takýto senát zložený?

____________

1 Ú. v. EÚ L 198, 2017, s. 29.