Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumänien) den 18 december 2019 – brottmål mot CD

(Mål C-929/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumänien)

Part i målet

CD

Övriga parter i målet

CLD, GLO, ȘDC,PVV, SC Complexul Energetic Oltenia SA, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție

Tolkningsfrågor

Ska artikel 19.1 i fördraget om Europeiska unionen, artikel 325.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt artiklarna 2 och 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen1 tolkas på så sätt att de utgör hinder för att ett organ som inte tillhör den dömande makten, nämligen Curtea Constituțională a României (Rumäniens författningsdomstol), meddelar ett avgörande som innebär att samtliga mål om korruption som under en viss tidsperiod (2003–januari 2019) har avgjorts i första instans av brottmålssektionen vid Högsta domstolen och beträffande vilka överklaganden är anhängiga utan vidare ska prövas på nytt?

Ska artiklarna 2 och 19.1 i fördraget om Europeiska unionen samt artikel 47 [andra stycket] i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna tolkas på så sätt att de utgör hinder för att ett organ som inte tillhör den dömande makten i strid med den tolkning som framgår av fast och enhällig organisatorisk och rättslig praxis vid den högsta rättsinstansen förklarar sammansättningen av en dömande avdelning vid en sektion vid den högsta rättsinstansen vara rättsstridig?

Ska principen om unionsrättens företräde tolkas på så sätt att den ger den nationella domstolen rätt att inte följa ett avgörande av Författningsdomstolen, vilket meddelats i ett mål som rör en konstitutionell konflikt och är bindande enligt nationell rätt?

Kan begreppet ”domstol som har inrättats enligt lag” i artikel 47 [andra stycket] i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna tolkas på så sätt att det omfattar ett krav på formellt inrättande av en specialiserad dömande avdelning utöver utnämning av specialiserade domare?

____________

1 EUT L 198, 2017, s. 29