Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 22.1.2021 – flightright GmbH v. Ryanair DAC, aiemmin Ryanair Ltd

(asia C-37/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Hamburg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: flightright GmbH

Vastaaja: Ryanair DAC, aiemmin Ryanair Ltd

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko lennonjohdon viivästyneenä antama lähtölupa jo itsessään asetuksen (EY) N:o 261/20041 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu poikkeuksellinen olosuhde, vai onko katsottava, ettei näin ole, sillä lennonjohdon viivästykset lähtöluvan antamisessa eli niin sanotut slot-siirrot eivät ole tapahtuma, joka on lentoliikenteessä epätavanomainen, vaan tapahtuma, joka kuuluu kansainvälisen lentoliikenteen tavanomaisiin ja odotettavissa oleviin menettelyihin ja perusolosuhteisiin, koska kyseessä on tapahtuma, joka liittyy läheisesti lentoliikenteen harjoittajan tavanomaiseen toiminnan harjoittamiseen?

Onko niin, että lennonjohdon suorittama niin sanottu slot-siirto kansainvälisessä lentoliikenteessä ei ole jo tuomioistuinten automaattisesti tuntemana tosiseikkana olosuhde, joka on unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla epätavanomainen, vaan tavanomainen, tavallinen ja odotettavissa oleva lentoliikenteeseen kuuluva seikka, vai onko tästä riita-asiassa esitettävä näyttö asiantuntijalausunnon avulla, joka olisi annettava vain silloin, jos slot-siirtoja esiintyy vain äärimmäisen harvoin eikä säännöllisesti kansainvälisessä lentoliikenteessä?

Ovat lennonjohdot suorittamat slot-siirrot katsottava asetuksen N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuiksi poikkeuksellisiksi olosuhteiksi vain silloin, kun ne puolestaan johtuvat olosuhteista, jotka voidaan luokitella 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla poikkeuksellisiksi, eli esimerkiksi onnettomuudesta taikka terroriuhasta, muttei kuitenkaan tapahtuman ajankohtana ja tapahtumapaikassa tavallisista sääolosuhteista, jotka vaikuttavat lentoliikenteeseen tilapäisesti?

Onko huono sää slot-siirron perusteena erityisesti vain silloin asetuksen N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu poikkeuksellinen olosuhde, kun huono sää puolestaan itsessään täyttää poikkeuksellisten olosuhteiden tunnusmerkit, kun huono sää itsessään kyseessä olevassa paikassa kyseessä olevana aikana puolestaan on epätavanomainen, eikä puolestaan kuulu kyseessä olevassa paikassa kyseessä olevana aikana ”tavallisiin ja odotettavissa oleviin sääolosuhteisiin”, vaan poikkeaa niistä?

Ovatko huonot sääolosuhteet, jotka tietyssä paikassa tiettynä aikana eivät ole epätavallisia, jotka eivät tietyssä paikassa tiettynä aikana poikkea tavallisista ja odotettavissa olevista sääolosuhteista, tapahtumia, jotka liittyvät läheisesti lentoyhtiöiden toiminnan tavanomaiseen harjoittamiseen ja lentoliikenteen tavallisiin perusolosuhteisiin unionin tuomioistuimen asetuksen N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohdalle antamassa tulkinnassa tarkoitetulla tavalla?

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1).