Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hamburg (Nemčija) 22. januarja 2021 - flightright GmbH/Ryanair DAC, prej Ryanair Ltd

(Zadeva C-37/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Hamburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: flightright GmbH

Tožena stranka: Ryanair DAC, prej Ryanair Ltd

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali zakasnelo dovoljenje za vzlet s strani službe za upravljanje zračnega prometa že per se pomeni izredne razmere v smislu člena 5(3) Uredbe (ES) št. 261/20041 ali pa je treba to zanikati, ker zakasnitve pri izdaji dovoljenj za vzlet s strani služb za upravljanje zračnega prometa, tako imenovane prestavitve slotov, niso dogodek, ki bi bil v zračnem prometu „zunaj običajnega“, temveč so dogodek, ki spada k običajnim in pričakovanim potekom in okvirnim pogojem mednarodnega zračnega prometa, saj gre za dogodek, ki je neločljivo povezan z običajnim opravljanjem dejavnosti letalskih prevoznikov?

Ali je mogoče izhajati iz seznanjenosti sodišč s tem, da pri tako imenovanih prestavitvah slotov s strani služb za upravljanje zračnega prometa v mednarodnem zračnem prometu ne gre za razmere, ki bi bile zunaj običajnega v smislu sodne prakse Sodišča Evropske unije, temveč za običajne, pogoste in pričakovane spremljevalne okoliščine zračnega prometa, ali pa je treba glede tega v sporu predložiti dokaz v obliki izvedenskega mnenja, kateremu bi bilo zadoščeno le, če do prestavitev slotov v mednarodnem zračnem prometu pride izredno redko in ne redno?

Ali je treba prestavitve slotov s strani služb za upravljanje zračnega prometa le tedaj šteti za izredne razmere v smislu člena 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004, če same temeljijo na razmerah, ki se jih lahko opredeli kot izredne v smislu člena 5(3), torej na primer na dogajanju ob nesreči ali na teroristični grožnji, ne pa na vremenskih razmerah, ki so v okviru poslovanja glede na čas in kraj dogajanja običajne in začasno vplivajo na zračni promet?

Ali neugodno vreme kot razlog za prestavitev slota zlasti le tedaj pomeni izredne razmere v smislu člena 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004, če samo neugodno vreme pomeni izredne razmere, če je torej neugodno vreme na zadevnem kraju in ob zadevnem času samo „zunaj običajnega“ in če samo ne spada med „običajne in pričakovane vremenske razmere“ na zadevnem kraju in ob zadevnem času, temveč „iz tega izstopa“?

Ali so neugodne vremenske razmere, ki na zadevnem kraju in ob zadevnem času niso zunaj običajnega in ki na zadevnem kraju in ob zadevnem času ne izstopajo iz običajnih in pričakovanih vremenskih razmer, dogodki, ki so neločljivo povezani z običajnim opravljanjem dejavnosti letalskih družb in običajnimi okvirnimi pogoji zračnega prometa v smislu razlage člena 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004, kakor jo je podalo Sodišče Evropske unije?

____________

1     Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL 2004, L 46, str. 1).