Language of document :

Žaloba podaná dne 9. září 2019 – Deutsche Telekom v. Komise

(Věc T-610/19)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Deutsche Telekom AG (Bonn, Německo) (zástupci: P. Linsmeier, U. Soltész, C. von Köckritz a P. Lohs, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

v souladu s čl. 263 čtvrtý pododstavec SFEU zrušil usnesení Komise ze dne 28. června 2019, kterým Komise zamítla návrh na zaplacení úroků z prodlení;

uložil Unii, zastoupené Komisí, odškodnit žalobkyni finanční částkou ve výši ve výši 2 580 374,07 eur za škodu, která jí vznikla tím, že v období od 16. ledna do 19. února 2019 nemohla využít finanční obnos, který zaplatila bez právního důvodu, takže nemohla docílit výnosů, které by za normálních okolností s tímto obnosem docílila, ani nemohla odpovídajícím způsobem snížit kapitálové náklady, nebo

podpůrně, v případě, že Tribunál zamítne druhé návrhové žádání, odškodnit žalobkyni finanční částkou ve výši 1 750 522,83 eur za škodu, která jí vznikla tím, že jí Komise odmítala vyplatit úroky z prodlení z částky 12 039 019 eur za období od 16. ledna do 19. února 2019, a sice k úrokové sazbě Evropské centrální banky, kterou stanoví pro hlavní operace refinancování, navýšenou o 3,5 procentní body za období od 16. ledna 2015 do 19. února 2019, nebo – zcela podpůrně – ve výši jiné částky, kterou Tribunál uzná za přiměřenou, vypočítanou na základě sazby z úroků z prodlení, kterou Tribunál uzná za přiměřenou;

určil, že částku, kterou Komise musí zaplatit podle druhého a třetího návrhového žádání za období od vyhlášení rozsudku v tomto řízení do úplného zaplacení ze strany Komise je třeba úročit na základě úrokové sazby Evropské centrální banky, kterou stanoví pro hlavní operace refinancování, navýšenou o 3,5 procentní body, a podpůrně ve výši jiné sazby z úroků z prodlení, kterou Tribunál uzná za přiměřenou; a

uložil Komisi a Evropské unii náhradu nákladů řízení vynaložených žalobkyní.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně následující žalobní důvody.

První žalobní důvod (návrh na zrušení) vychází z toho, že Komise porušila svou povinnosti provést rozsudek Soudního dvora ze dne 13. prosince 2019 Deutsche Telekom v. Komise (T-827/14, EU:T:2018:930), která byla potvrzena rozsudkem ze dne 5. září 2019, Evropská unie v. Guardian Europe (C-447/17 P, EU:C:2019:672) a porušila tak čl. 266 první pododstavec SFEU.

Druhý žalobní důvod (návrh na zrušení) vychází z porušení povinnosti uvést odůvodnění podle čl. 296 druhý podstavec SFEU

Žalobkyně k tomu uvádí, že je odůvodnění zamítavého usnesení nedostačující, jelikož v něm není důvod odmítnutí návrhu žalobkyně dostatečně ozřejmen. Zůstává nejasné, zda je Komise toho názoru, že článek 90 nařízení Komise1 v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 vyčerpávajícím způsobem upravuje také nárok na úroky z prodlení z čl. 266 první pododstavec SFEU a jak je takový výklad v souladu s ustálenou judikaturou k povinnosti Komise k placení úroků z prodlení podle čl. 266 první pododstavec SFEU.

Třetí žalobní důvod (návrh na náhradu škody) vychází ze škody vzniklé žalobkyni z důvodu nemožnosti použít přeplacenou část protiprávní pokuty podle čl. 266 druhý pododstavec, článku 268 a čl. 340 druhý pododstavec SFEU a podpůrně z důvodu odmítnutého zaplacení úroků z prodlení.

____________

1 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1).