Language of document :

9. septembril 2019 esitatud hagi – Deutsche Telekom versus komisjon

(kohtuasi T-610/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Deutsche Telekom AG (Bonn, Saksamaa) (esindajad: advokaadid P. Linsmeier, U. Soltész, C. von Köckritz ja P. Lohs)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada ELTL artikli 263 alusel komisjoni 28. juuni 2019. aasta otsus, millega komisjon jättis rahuldamata nõude tasuda viivist;

mõista liidult, keda esindab komisjon, hageja kasuks välja rahaline hüvitis summas 2 580 374,07 eurot kahju eest, mis on hagejale tekkinud seetõttu, et hageja ei saanud ajavahemikus 16. jaanuarist 2015 kuni 19. veebruarini 2019 kasutada õigusliku aluseta tasutud summat, mistõttu jäi tal tavaliselt sellest summast teenitav tulu saamata või ei saanud ta oma kapitalikulu vastavalt vähendada, või

teise võimalusena, juhul kui Üldkohus jätab teise nõude rahuldamata, mõista hageja kasuks välja rahaline hüvitis summas 1 750 522,83 eurot kahju eest, mis on hagejale tekkinud seetõttu, et komisjon keeldus talle ajavahemiku alates 16. jaanuarist 2015 kuni 19. veebruarini 2019 eest tasumast viivist summalt suurusega 12 039 019 eurot, ning nimelt Euroopa Keskpanga refinantseerimistehingute intressimääras, millele lisandub 3,5%, ajavahemiku alates 16. jaanuarist 2015 kuni 19. veebruarini 2019 eest või – kolmanda võimalusena – mõne muu Üldkohtu poolt kohaseks peetav summa, mis arvutatakse intressimäära alusel, mida Üldkohus peab kohaseks;

tuvastada, et summalt, mida komisjon peab vastavalt hagiavalduse teisele ja kolmandale nõudele maksma, tuleb ajavahemiku alates käesolevas menetluses kohtuotsuse kuulutamisest kuni komisjoni poolt täieliku tasumiseni eest komisjonilt välja mõista viivis Euroopa Keskpanga refinantseerimistehingute intressimääras, millele lisandub 3,5%, teise võimalusena mõnes muus Üldkohtu poolt kohaseks peetavas intressimääras; ning

mõista hageja kulud välja komisjonilt ja Euroopa Liidult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhineb järgmistel väidetel.

Esimene väide (tühistamise nõue): Kuna komisjon keeldus hagejale viivist tasumast, siis on komisjon rikkunud oma kohustust täita 13. detsembri 2018. aasta otsust Deutsche Telekom vs. komisjon (T-827/14, EU:T:2018:930), mis on jõustunud 5. septembri 2019. aasta otsusega Euroopa Liit vs. Guardian Europe (C-447/17 P, EU:C:2019:672), ning seetõttu rikkunud ELTL artikli 266 lõiget 1.

Teine väide (tühistamise nõue): rikutud on ELTL artikli 296 teise lõigu kohast põhjendamiskohustust

Hageja märgib sellega seoses, et keelduva otsuse põhjendused ei ole piisavad, kuna otsuses ei ole piisavalt selgelt ära toodud alus jätta rahuldamata hageja nõue mõista välja viivis. Jääb selgusetuks, kas komisjon nõustub sellega, et komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1268/20121 artikkel 90 reguleerib ammendavalt ka õigust saada viivist ELTL artikli 266 lõike 1 alusel ning kuidas selline tõlgendus on kooskõlas väljakujunenud kohtupraktikaga, mis puudutab komisjoni kohustust tasuda viivist ELTL artikli 266 lõike 1 alusel.

3.    Kolmas väide (kahju hüvitamise nõue): hagejale tekkinud kahju õigusvastase trahvi rohkem tasutud summa kasutamise võimatuse tõttu vastavalt ELTL artikli 266 lõikele 2, artiklile 268 ja artikli 340 lõikele 2 ning teise võimalusena keeldumise tõttu tasuda viivist.

____________

1 Komisjoni 29. oktoobri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1268/2012, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise eeskirju (ELT 2012, L 362, lk 1).