Language of document :

Tužba podnesena 9. rujna 2019. – Deutsche Telekom protiv Komisije

(predmet T-610/19)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Deutsche Telekom AG (Bonn, Njemačka) (zastupnici: P. Linsmeier, U. Soltész, C. von Köckritz i P. Lohs, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

u skladu s člankom 263. stavkom 4. UFEU-a poništi Komisijinu odluku od 28. lipnja 2019., kojom je Komisija odbila zahtjev za plaćanje zateznih kamata;

naloži Europskoj uniji, koju zastupa Komisija, da tužitelju isplati novčanu naknadu u iznosu od 2 580 374,07 eura, na ime štete koja je tužitelju nastala time što u razdoblju od 16. siječnja 2015. do 19. veljače 2019. nije mogao koristiti iznos koji je bez osnova platio, tako da nije mogao ostvariti dobit koju bi uobičajeno ostvario od tog iznosa, niti je mogao u odgovarajućoj mjeri umanjiti kapitalne troškove, ili

podredno, ako Opći sud odbije drugi tužbeni zahtjev, tužitelju naknadi štetu u iznosu od 1 750 522,83 eura, na ime štete koja je tužitelju nastala time što mu je Komisija odbila isplatiti zatezne kamate na iznos od 12 039 019 eura za razdoblje od 16. siječnja 2015. do 19. veljače 2019., i to po kamatnoj stopi koju primjenjuje Europska središnja banka za svoje glavne operacije refinanciranja uvećanoj za 3,5 postotna boda, za razdoblje od 16. siječnja 2015. do 19. veljače 2019., ili – još više podredno – u visini nekog drugog iznosa koji Opći sud smatra primjerenim, izračunatog na temelju stope zateznih kamata koju Opći sud smatra primjerenom;

utvrdi da iznos koji je Komisija dužna platiti u skladu s drugim i trećim tužbenim zahtjevom za razdoblje od objave presude u ovom predmetu do potpune isplate od strane Komisije, također podliježe plaćanju zatezne kamate po stopi koju primjenjuje Europska središnja banka za svoje glavne operacije refinanciranja uvećanoj za 3,5 postotna boda, podredno u visini druge kamatne stope koju Opći sud smatra primjerenom; i

Komisiji i Europskoj uniji naloži snošenje tužiteljevih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe tri tužbena razloga.

Prvi tužbeni razlog (zahtjev za poništenje): odbijanjem Komisije da tužitelju plati zatezne kamate, Komisija je povrijedila svoju obvezu provedbe presude od 13. prosinca 2018., Deutsche Telekom/Komisija (T-827/14, EU:T:2018:930), koja je potvrđena presudom od 5. rujna 2019., Europska unija/Guardian Europe (C-447/17 P, EU:C:2019:672), a time je povrijedila i članak 266. stavak 1. UFEU-a.

Drugi tužbeni razlog (zahtjev za poništenje): povreda obveze obrazlaganja iz članka 296. stavka 2. UFEU-a

U tom pogledu tužitelj navodi da je obrazloženje odbijajuće odluke nezadovoljavajuće, jer se u njemu zadovoljavajuće ne pojašnjava razlog za odbijanje tužiteljeva zahtjeva za plaćanje zateznih kamata. Nejasno je pretpostavlja li Komisija da članak 90. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1268/20121 uređuje i zahtjev za zatezne kamate iz članka 266. stavka 1. UFEU-a, i na koji je način takvo tumačenje sukladno ustaljenoj sudskoj praksi o Komisijinoj obvezi na plaćanje zateznih kamata iz članka 266. stavka 1. UFEU-a.

Treći tužbeni razlog (zahtjev za naknadu štete): šteta koja je tužitelju nastala zbog gubitka mogućnosti korištenja preplaćenog dijela protupravne novčane kazne u skladu s člankom 266. stavkom 2., člankom 268. i člankom 340. stavkom 2. UFEU-a, i, podredno, zbog odbijanja plaćanja zateznih kamata

____________

1 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (SL 2012., L 362, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 9., str. 183.)