Language of document :

2019 m. rugsėjo 9 d. pareikštas ieškinys byloje Deutsche Telekom / Komisija

(Byla T-610/19)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Deutsche Telekom AG (Bona, Vokietija), atstovaujama advokatų P. Linsmeier, U. Soltész, C. von Köckritz ir P. Lohs

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

remiantis SESV 263 straipsnio ketvirta pastraipa, panaikinti 2019 m. birželio 28 d. Komisijos sprendimą, kuriuo Komisija atmetė prašymą sumokėti delspinigius,

nurodyti Europos Sąjungai, kuriai atstovauja Komisija, atlyginti 2 580 374,07 EUR finansinės žalos, kurią ieškovė patyrė todėl, kad laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 16 d. iki 2019 m. vasario 19 d. negalėjo disponuoti nepagrįstai sumokėta suma ir todėl neteko iš tokios sumos įprastai gaunamų pajamų arba negalėjo šia suma sumažinti kapitalo sąnaudų, arba

subsidiariai, jei Teisingumo Teismas atmestų antrąjį reikalavimą, nurodyti atlyginti 1 750 522,83 EUR finansinės žalos, kurią ieškovė patyrė todėl, kad laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 16 d. iki 2019 m. vasario 19 d. Komisija atsisakė sumokėti jai delspinigius nuo 12 039 019 EUR sumos; ši žalos suma apskaičiuota taikant Europos Centrinio Banko pagrindinėms refinansavimo operacijoms laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 16 d. iki 2019 m. vasario 19 d. taikytą palūkanų normą, padidintą 3,5 procentiniais punktais; nepatenkinus ir šio reikalavimo, nurodyti atlyginti kitą Bendrojo Teismo pagrįsta pripažintą sumą, apskaičiuotą remiantis jo nustatyta tinkama palūkanų norma,

nustatyti, kad nuo antrajame ir trečiajame reikalavimuose nurodytų iš Komisijos priteistinų sumų skaičiuojami delspinigiai laikotarpiu nuo sprendimo šioje byloje paskelbimo dienos iki visiško sumų sumokėjimo, taikant Europos Centrinio Banko pagrindinėms refinansavimo operacijoms nustatytą palūkanų norma, padidinta 3,5 procentiniais punktais, arba kitą, Bendrojo Teismo pagrįsta pripažintą palūkanų norma, ir

nurodyti Komisijai ir Europos Sąjungai padengti ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi šiais pagrindais.

Pirmasis ieškinio pagrindas (reikalavimas panaikinti): atsisakiusi sumokėti ieškovei delspinigius, Komisija nesilaikė pareigos įvykdyti 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo sprendimą Deutsche Telekom / Komisija (T-827/14, EU:T:2018:930); ši pareiga patvirtinta 2019 m. rugsėjo 5 d. Teisingumo Teismo sprendime Europos Sąjunga / Guardian Europe (C-447/17 P, EU:C:2019:672); taip Komisija pažeidė SESV 266 straipsnio pirmą pastraipą.

Antrasis ieškinio pagrindas (reikalavimas panaikinti): SESV 296 straipsnio antroje pastraipoje nustatytos pareigos motyvuoti pažeidimas

Šiuo klausimu ieškovė tvirtina, kad sprendimas atmesti prašymą sumokėti delspinigius yra nepakankamai motyvuotas, nes jame nepakankamai aiškiai išdėstytas atsisakymo patenkinti ieškovės prašymą sumokėti delspinigius pagrindas. Neaišku, ar Komisija daro prielaidą, kad Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/20121 90 straipsnyje taip pat išsamiai reglamentuota teisė reikalauti delspinigių pagal SESV 266 straipsnio 1 dalį, ir kaip toks aiškinimas derintinas su suformuota jurisprudencija dėl Komisijos pareigos mokėti delspinigius pagal SESV 266 straipsnio 1 dalį.

Trečiasis ieškinio pagrindas (prašymas atlyginti žalą): ieškovė patyrė žalos, nes negalėjo disponuoti permokėta neteisėtai skirtos baudos dalimi; ši žala turi būti atlyginta remiantis SESV 266 straipsnio antra pastraipa, 268 straipsniu ir 340 straipsnio antra pastraipa; papildomas žalos pagrindas – atsisakymas sumokėti delspinigius.

____________

1 2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (OL L 362, 2012, p. 1).