Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.1.2022 – Deutsche Telekom v. komissio

(asia T-610/19)1

(Kumoamis- ja vahingonkorvauskanne – Kilpailu – Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö – Slovakian laajakaistaisten televiestintäpalvelujen markkinat – Päätös, jolla SEUT 102 artiklan ja ETA-sopimuksen 54 artiklan rikkominen todetaan – Tuomio, jolla kumotaan päätös osittain ja pienennetään määrätyn sakon määrää – Komission kieltäytyminen maksamasta viivästyskorkoja – SEUT 266 artikla – Delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 90 artiklan 4 kohdan a alakohta – Oikeussäännön, jolla annetaan yksityisille oikeuksia, riittävän ilmeinen rikkominen – Mahdottomuus käyttää aiheettomasti maksetun sakon määrää – Tulonmenetys – Viivästyskorot – Korkokanta – Vahinko)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Deutsche Telekom AG (Bonn, Saksa) (edustajat: asianajajat P. Linsmeier, U. Soltész, C. von Köckritz ja P. Lohs)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: P. Rossi ja L. Wildpanner)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus kumota 28.6.2019 annettu komission päätös, jossa se kieltäytyi maksamasta kantajalle viivästyskorkoja 13.12.2018 annetun tuomion Deutsche Telekom v. komissio (T-827/14, EU:T:2018:930) perusteella palautetun sakon osan pääomasta, ja toisaalta SEUT 268 artiklaan perustuva vaatimus maksaa vahingonkorvausta tulonmenetyksestä, joka johtui siitä, ettei kyseinen pääoma ollut käytettävissä, tai toissijaisesti siitä aiheutuneesta vahingosta, että komissio kieltäytyi maksamasta viivästyskorkoja tästä määrästä.

Tuomiolauselma

Euroopan komissio velvoitetaan maksamaan Deutsche Telekom AG:lle 1 750 522,83 euron suuruinen korvaus tälle aiheutuneesta vahingosta.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun korvaukseen lisätään viivästyskorot, jotka lasketaan tämän tuomion julistamisesta täysimääräiseen maksamiseen asti sen korkokannan mukaisesti, jota Euroopan keskuspankki (EKP) soveltaa perusrahoitusoperaatioihinsa, korotettuna kolmella ja puolella prosenttiyksiköllä.

Kumotaan 28.6.2019 annettu komission päätös, jossa se kieltäytyi maksamasta Deutsche Telekomille ajanjaksolta 16.1.2015–19.2.2019 viivästyskorkoja 13.12.2018 annetun tuomion Deutsche Telekom v. komissio (T-827/14, EU:T:2018:930) perusteella palautetusta sakon pääomasta.

Kanne hylätään muilta osin.

Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan puolet Deutsche Telekomin oikeudenkäyntikuluista.

Deutsche Telekom vastaa puolesta omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 363, 28.10.2019.