Language of document :

A Törvényszék 2022. január 19-i ítélete – Deutsche Telekom kontra Bizottság

(T-610/19. sz. ügy)1

(„Megsemmisítés iránti és kártérítési kereset – Verseny – Erőfölénnyel való visszaélés – A széles sávú távközlési szolgáltatások szlovák piaca – Az EUMSZ 102. cikkbe és az EGT-Megállapodás 54. cikkébe ütköző jogsértést megállapító határozat – A határozatot részlegesen megsemmisítő és a kiszabott bírság összegét csökkentő ítélet – Késedelmi kamatok fizetésének a Bizottság általi megtagadása – EUMSZ 266. cikk – Az 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 90. cikke (4) bekezdésének a) pontja – Magánszemélyek számára jogokat keletkeztető jogszabály kellően súlyos megsértése – A jogalap nélkül megfizetett bírság összege által nyújtott előnyök élvezetétől való megfosztás – Elmaradt haszon – Késedelmi kamatok – Kamatláb – Kár”)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Deutsche Telekom AG (Bonn, Németország) (képviselők: P. Linsmeier, U. Soltész, C. von Köckritz és P. Lohs ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: P. Rossi és L. Wildpanner meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt az EUMSZ 263. cikk alapján a Bizottság 2019. június 28-i azon határozatának megsemmisítése iránt benyújtott kérelem, amelyben a Bizottság megtagadta, hogy a felperes részére késedelmi kamatokat fizessen a bírság azon részének tőkeösszege után, amelyet a 2018. december 13-i Deutsche Telekom kontra Bizottság ítéletet (T-827/14, EU:T:2018:930) követően visszatérített, másrészt pedig az EUMSZ 268. cikk alapján benyújtott azon kérelem, amely arra irányul, hogy a Bizottság térítse meg azt az elmaradt hasznot, amely az e tőkeösszeg által nyújtott előnyök élvezetétől való megfosztás következtében keletkezett, vagy másodlagosan azt a kárt, amely abból ered, hogy a Bizottság ezen összeg után megtagadta a késedelmi kamatfizetést.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék kötelezi az Európai Bizottságot, hogy a bekövetkezett kár helyreállítása jogcímén fizessen 1 750 522,83 euró összegű kártérítést a Deutsche Telekom AG részére.

Az 1) pont szerinti kártérítés után a jelen ítélet kihirdetésének napjától a teljes kifizetésig késedelmi kamatokat kell fizetni, amelyek mértéke az Európai Központi Bank (EKB) által a fő refinanszírozási műveleteire alkalmazott, 3,5 százalékponttal növelt kamatláb.

A Törvényszék megsemmisíti a Bizottság 2019. június 28-i azon határozatát, amelyben a Bizottság megtagadta, hogy a 2015. január 16. és 2019. február 19. közötti időszak vonatkozásában késedelmi kamatokat fizessen a Deutsche Telekom részére a bírság azon tőkeösszege után, amelyet a 2018. december 13-i Deutsche Telekom kontra Bizottság ítéletet (T-827/14, EU:T:2018:930) követően visszatérített.

A Törvényszék a keresetet az ezt meghaladó részében elutasítja.

A Bizottság a saját költségein felül viseli a Deutsche Telekom részéről felmerült költségek felét.

A Deutsche Telekom viseli saját költségeinek a felét.

____________

1 HL C 363., 2019.10.28.