Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 19. januára 2022 – Deutsche Telekom/Komisia

(vec T-610/19)1

(„Žaloba o neplatnosť a o náhradu škody – Hospodárska súťaž – Zneužitie dominantného postavenia – Slovenský trh širokopásmových telekomunikačných služieb – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 102 ZFEÚ a článku 54 Dohody o EHP – Rozsudok, ktorým sa čiastočne zrušuje rozhodnutie a znižuje uložená pokuta – Odmietnutie Komisie zaplatiť úroky z omeškania – Článok 266 ZFEÚ – Článok 90 ods. 4 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1268/2012 – Dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorá priznáva práva jednotlivcom – Strata požitkov z istiny pokuty zaplatenej bez právneho dôvodu – Ušlý zisk – Úroky z omeškania – Sadzba – Ujma“)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Deutsche Telekom AG (Bonn, Nemecko) (v zastúpení: P. Linsmeier, U. Soltész, C. von Köckritz a P. Lohs, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: P. Rossi a L. Wildpanner, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane návrh podľa článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Komisie z 28. júna 2019 o odmietnutí zaplatiť žalobkyni úroky z omeškania z istiny časti pokuty, ktorá bola vrátená na základe rozsudku z 13. decembra 2018, Deutsche Telekom/Komisia (T-827/14, EU:T:2018:930), a na druhej strane návrh podľa článku 268 ZFEÚ na náhradu ušlého zisku z dôvodu straty požitkov z tejto istiny alebo subsidiárne z dôvodu ujmy vyplývajúcej z toho, že Komisia odmietla zaplatiť úroky z omeškania z tejto istiny

Výrok rozsudku

Európska komisia je povinná zaplatiť spoločnosti Deutsche Telekom AG náhradu škody vo výške 1 750 522,83 eura z dôvodu náhrady spôsobenej ujmy.

Náhrada uvedená v bode 1 sa zvýši o úroky z omeškania odo dňa vyhlásenia tohto rozsudku do dňa úplného zaplatenia so sadzbou, ktorú uplatňuje Európska centrálna banka (ECB) na svoje hlavné refinančné operácie, zvýšenou o tri a pol percentuálneho bodu.

Rozhodnutie Komisie z 28. júna 2019 o odmietnutí zaplatiť spoločnosti Deutsche Telekom úroky z omeškania za obdobie od 16. januára 2015 do 19. februára 2019 z istiny pokuty vrátenej v súlade s rozsudkom z 13. decembra 2018, Deutsche Telekom/Komisia (T-827/14, EU:T:2018:930), sa zrušuje.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť polovicu trov konania, ktoré vznikli spoločnosti Deutsche Telekom.

Deutsche Telekom znáša polovicu svojich vlastných trov konania.

____________

1     Ú. v. EÚ C 363, 28.10.2019.