Language of document :

A Korkein oikeus (Finnország) által 2022. március 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem –Kopiosto r.y. kontra Telia Finland Oyi

(C-201/22. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

Korkein oikeus

Az alapeljárás felei

Felperes: Kopiosto r.y.

Alperes: Telia Finland Oyi

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    A szellemitulajdon-jogokat közösen kezelő szerződésesfelhasználás-engedélyező szervezetek tekintetében kizárólag a jogvitákban fennálló általános perképességet jelenti-e az említett jogok védelmét szolgáló, a 2004/48 irányelv1 4. cikkének c) pontján alapuló kereshetőségi jog által feltételezett keresetindítási jog, vagy az a nemzeti jogszabályokban kifejezetten elismert, a szóban forgó jogok védelme érdekében saját névben történő keresetindításhoz való jogot követel meg?

2)    A 2004/48 irányelv 4. cikkének c) pontján alapuló értelmezés során valamennyi tagállamban egységesen kell-e értelmezni „az általa képviselt jogosultak szerzői jogainak védelméhez fűződő közvetlen érdek” kifejezést, ha a 2014/26/EU irányelv1 3. cikkének a) pontja értelmében vett jogkezelő szervezet ahhoz való jogáról van szó, hogy saját nevében keresetet indítson a szerzői jogok megsértése miatt, ha

i.    olyan művek felhasználásáról van szó, amelyek tekintetében valamely szervezet a Tekijänoikeuslaki (a szerzői jogról szóló törvény) értelmében vett szerződésesfelhasználás-engedélyező szervezetként jogosult a kiterjesztett közös jogkezelés körébe tartozó olyan felhasználási engedélyeket adni, amelyek lehetővé teszik az engedély jogosultja számára, hogy az adott ágazat olyan szerzőinek műveit is felhasználja, akik nem hatalmazták meg a szervezetet jogaik kezelésével;

ii.    olyan művek felhasználásáról van szó, amelyek tekintetében a szerzők szerződéssel vagy meghatalmazással felhatalmazták a szervezetet jogaik kezelésére, anélkül, hogy a szerzői jogokat átruházták volna a szervezetre?

3)    Ha abból kell kiindulni, hogy a szervezetnek szerződésesfelhasználás-engedélyező szervezetként közvetlen érdeke fűződik ahhoz, és kereshetőségi joggal rendelkezik arra, hogy saját nevében keresetet indítson: adott esetben az Európai Unió Alapjogi Chartájának 17. és 47. cikkére tekintettel milyen jelentőséggel bír a kereshetőségi jog értékelése során az a körülmény, hogy a szervezet olyan szerzőket is képvisel szerződésesfelhasználás-engedélyező szervezetként, akik nem hatalmazták fel jogaik kezelésére, és hogy nincs jogszabályban szabályozva a szervezet ahhoz való joga, hogy e szerzők jogainak védelme érdekében keresetet indítson?

____________

1 A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 157., 45. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 2. kötet, 32. o.).

1 A szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/26/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 84., 72. o.; helyesbítés: HL 2015. L 233., 8. o).