Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) on esittänyt 19.1.2021 – ”Konservinvest” OOD v. ”Bulkons Parvomay” OOD

(asia C-35/21)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Varhoven kasatsionen sad

Asianosaiset pääasiassa

Kassaatiomenettelyn valittaja: ”Konservinvest” OOD

Kassaatiomenettelyn vastapuoli: ”Bulkons Parvomay” OOD

Ennakkoratkaisukysymys

Sallitaanko maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21.11.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/20121 9 artiklassa muissa kuin kyseisessä säännöksessä tarkoitetuissa siirtymäkauden tapauksissa kansallinen järjestelmä mainitun asetuksen soveltamisalaan kuuluvien maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen rekisteröimiseksi ja suojaamiseksi ja annetaanko kyseisessä säännöksessä jäsenvaltioille oikeus soveltaa kansallisella tasolla muita, rinnakkaisia säännöksiä (samaan tapaan kuin tavaramerkkien rinnakkaisjärjestelmässä), joilla pyritään ratkaisemaan tällaisiin maantieteellisiin merkintöihin liittyvän oikeuden loukkauksia koskevat riidat sellaisten paikallisten elinkeinonharjoittajien välillä, jotka valmistavat ja myyvät asetuksen N:o 1151/2012 soveltamisalaan kuuluvia maataloustuotteita ja elintarvikkeita jäsenvaltiossa, jossa maantieteellinen merkintä rekisteröitiin?

____________

1 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21.11.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1151/2012 (EUVL 2012, L 343, s. 1).