Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgerichts Lennestadt (Tyskland) den 19 januari 2021 – Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs AG mot NW

(Mål C-30/21)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Lennestadt

Parter i det nationella målet

Klagande: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs AG

Motpart: NW

Tolkningsfråga

Omfattas ett domstolsförfarande som inletts av ett statligt företag gentemot en fysisk person med hemvist i en annan medlemsstat i syfte att driva in en avgift som har påföljdskaraktär med anledning av obehörig användning av en avgiftsbelagd väg av artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/20121 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 351, 2012, s. 1).