Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 1. februārī iesniedza Administratīvā apgabaltiesa (Latvija) – AS „PrivatBank”, A, B, Unimain Holdings Limited/Finanšu un kapitāla tirgus komisija

(lieta C-78/21)

Tiesvedības valoda – latviešu

Iesniedzējtiesa

Administratīvā apgabaltiesa

Pamatlietas puses

Pieteicēji: AS „PrivatBank”, A, B, Unimain Holdings Limited

Atbildētāja: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Prejudiciālie jautājumi

Vai par kapitāla apriti Līguma par Eiropas Savienības darbību 63. panta 1. punkta izpratnē ir atzīstami arī Padomes 1988. gada 24. jūnija direktīvas 88/361/EEK par [EKL] 67. panta īstenošanu 1 I pielikumā minētie finanšu aizdevumi un kredīti, kā arī norēķinu un noguldījumu kontu operācijas ar finanšu iestādēm (tostarp bankām)?

Vai dalībvalsts kompetentās iestādes noteiktais ierobežojums (kas tiešā veidā neizriet no dalībvalsts normatīvajiem aktiem) noteiktai kredītiestādei dibināt darījuma attiecības un pienākums pārtraukt iesāktās darījuma attiecības ar personām, kas nav Latvijas Republikas pilsoņi, ir uzskatāms par dalībvalsts pasākumu Līguma par Eiropas Savienības darbību 63. panta 1. punkta izpratnē un kā tāds ierobežo ar to aizsargāto brīvas kapitāla aprites starp dalībvalstīm principu?

Vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 63. panta 1. punktā nostiprinātās brīvas kapitāla aprites ierobežojums ir attaisnojams, lai sasniegtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija direktīvas 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK 2 , 1. pantā nostiprināto mērķi nepieļaut to, ka Savienības finanšu sistēma tiek izmantota nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai?

Vai dalībvalsts izvēlētais līdzeklis – pienākums noteiktai kredītiestādei nedibināt darījuma attiecības ar personām, kas nav vienas konkrētas dalībvalsts (Latvijas Republikas) pilsoņi, un pārtraukt tās – ir atbilstošs Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija direktīvas 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK, 1. pantā nostiprinātā mērķa sasniegšanai un tādējādi ir uzskatāms par Līguma par Eiropas Savienības darbību 65. panta 1. punkta “b” apakšpunktā noteikto izņēmumu?

____________

1 OV 1988, L 178, 5. lpp.; Īpašais izdevums latviešu valodā, 10. nod., 1. sējums, 10. lpp.

2 OV 2015, L 141, 73. lpp.