Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Heilbronn (Německo) dne 14. června 2019 – trestní řízení proti ZW

(Věc C-454/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht Heilbronn

Účastníci původního trestního řízení

ZW

Zúčastněná strana: Staatsanwaltschaft Heilbronn

Předběžné otázky

Musí být evropské primární nebo sekundární právo, v tomto případě zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES,1 ve smyslu úplného práva občanů Unie svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, vykládáno tak, že se vztahuje rovněž na vnitrostátní trestní normy?

V případě kladné odpovědi na výše uvedenou otázku: Brání výklad evropského primárního nebo sekundárního práva použití vnitrostátní trestní normy, kterou má být sankcionováno neoprávněné zadržení dítěte v zahraničí bez souhlasu jeho opatrovníka, pokud dané ustanovení nerozlišuje, zda se jedná o státy Evropské unie nebo třetí státy?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77).