Language of document :

2019 m. birželio 14 d. Amtsgericht Heilbronn (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš ZW

(Byla C-454/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Heilbronn

Šalys pagrindinėje baudžiamojoje byloje

ZW

dalyvaujant: Staatsanwaltschaft Heilbronn

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Europos pirminės ir (ar) antrinės teisės aktai, šiuo atveju visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB1 , visiškos Sąjungos piliečių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje prasme turi būti aiškinami taip, kad ši teisė taip pat apima nacionalinės baudžiamosios teisės normas?

2.    Jei į šį klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar pagal Europos pirminės ir (ar) antrinės teisės aktų aiškinimą draudžiama taikyti nacionalinės baudžiamosios teisės normą, pagal kurią už vaiko slėpimą užsienyje nuo globėjo turi būti baudžiama, jei šioje nuostatoje nedaroma skirtumo pagal tai, ar ta užsienio valstybė yra Europos Sąjungos valstybė narė, ar trečioji valstybė?

____________

1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, 2004, p. 77; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 46).