Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Heilbronn (Tyskland) den 14 juni 2019 – brottmål mot ZW

(Mål C-454/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Heilbronn

Parter i brottmålet vid den nationella domstolen

ZW

Ytterligare deltagare i förfarandet: Staatsanwaltschaft Heilbronn

Tolkningsfrågor

Ska unionens primär- och/eller sekundärrätt, i förevarande mål särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG1 , vilken innebär en omfattande rätt för unionsmedborgare att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier tolkas så, att den även omfattar nationella straffrättsliga bestämmelser?

Om frågan besvaras jakande: Utgör tolkningen av unionens primär- och/eller sekundärrätt hinder mot en tillämpning av en nationell straffrättslig bestämmelse enligt vilken det är straffbelagt att undanhålla ett barn från dess vårdnadshavare i utlandet, om det i bestämmelsen inte görs någon åtskillnad efter om det är frågan om stater som tillhör Europeiska unionen eller tredjeländer?

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG  (EUT L 158, 2004, s. 77).