Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 29 września 2021 r. – Tequila Revolución / EUIPO – Horizons Group (London) (Revolution Vodka)

(Sprawa T-628/21)

Język skargi: francuski

Strony

Strona skarżąca: Tequila Revolución (Meksyk, Meksyk) (przedstawiciel: adwokat M. Pomares Caballero)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Horizons Group (London) Ltd (Berkshire Reading, Zjednoczone Królestwo)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy „Revolution Vodka” – zgłoszenie nr 17 948 886

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie R 2266/2020-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

uznanie zaskarżonej decyzji za bezzasadną;

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i uznanie, że używanie znaku towarowego skarżącej ma charakter rzeczywisty i wystarczający;

według własnego uznania, uznanie sprzeciwu wobec znaku towarowego Revolution Vodka za zasadny;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Podniesiony zarzut

Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. a) i b) w związku z art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

____________