Language of document :

Решение на Общия съд от 22 юни 2022 г. — Tequila Revolución/EUIPO — Horizons Group (London) (Revolution Vodka)

(Дело T-628/21)1

(Марка на Европейския съюз  Производство по възражение  Заявка за словна марка на Европейския съюз „Revolution Vodka“  По-ранна словна марка на Европейския съюз „TEQUILA REVOLUCIÓN“  Относително основание за отказ  Член 8, параграф 1, букви a) и б) от Регламент (ЕС) 2017/1001  Липса на реално използване  Член 47, параграф 2 от Регламент 2017/1001)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Tequila Revolución S.A.P.I. De C.V. (Мексико, Мексико) (представител: M. Pomares Caballero, адвокат)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представители: S. Pétrequin и V. Ruzek)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: Horizons Group (London) Ltd (Рединг, Обединено кралство)

Предмет

На основание член 263 ДФЕС жалбоподателят иска да бъде отменено и променено решението на пети апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 22 юли 2021 г. (преписка R 2266/2020-5)

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда Tequila Revolución S.A.P.I. De C.V. да заплати съдебните разноски.

____________

1     ОВ C 490, 6.12.2021 г.