Language of document :

Wyrok Sądu z dnia 22 czerwca 2022 r. – Tequila Revolución/EUIPO – Horizons Group (London) (Revolution Vodka)

(Sprawa T-628/21)1

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Revolution Vodka – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy TEQUILA REVOLUCIÓN – Względne podstawy odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Brak rzeczywistego używania – Artykuł 47 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Tequila Revolución S.A.P.I. De C.V. (Meksyk, Meksyk) (przedstawiciel: adwokat M. Pomares Caballero)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: S. Pétrequin i V. Ruzek, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO: Horizons Group (London) Ltd (Reading, Zjednoczone Królestwo)

Przedmiot

W skardze wniesionej na podstawie art. 263 TFUE skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności i zmianę decyzji Piątej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 22 lipca 2021 r. (sprawa R 2266/2020-5).

Sentencja

Skarga zostaje oddalona.

Tequila Revolución S.A.P.I. De C.V. zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1     Dz.U. C 490 z 6.12.2021.