Language of document :

Överklagande ingett den 28 mars 2022 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (sjunde kammaren i utökad sammansättning) meddelade den 19 januari 2022 i mål T-610/19, Deutsche Telekom AG mot Europeiska kommissionen

(Mål C-221/22 P)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: D. Calleja Crespo, B. Martenczuk, N. Khan, P. Rossi och L. Wildpanner, Bevollmächtigte)

Övrig part i målet: Deutsche Telekom AG

Klagandenas yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 19 januari 2022 i mål T-610/19, i den del den innebär bifall för Deutsche Telekom AG:s talan;

själv pröva de punkter i målet som inte avgjorts; eller

i andra hand, och i den del målet ännu inte är avgjort, återförvisa det till tribunalen för förnyad prövning;

förplikta Deutsche Telekom AG att ersätta samtliga rättegångskostnader som uppkommit i detta mål och i målet vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

Det aktuella överklagandet, som Europeiska kommissionen anser vara av grundläggande betydelse för tolkningen och tillämpningen av artikel 266 FEUF, handlar i huvudsak om kommissionens skyldighet att betala ränta på ett konkurrensrättsligt bötesbelopp för det fall att detta belopp ska återbetalas. På grundval av ett kommissionsbeslut hade Deutsche Telekom AG preliminärt betalat böter för missbruk av dominerande ställning enligt artikel 102 i EUF-fördraget, som dock senare sänktes av Europeiska unionens domstol1 . Kommissionen ifrågasätter nu den skyldighet som tribunalen ålade den i den överklagade domen, att betala dröjsmålsränta på den del av böterna som ska återbetalas, vilket är en sanktion i den mening som avses i den praxis som uppkommit genom domen i målet Printeos2 .

Med sin första grund gör kommissionen gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till en felaktig rättstillämpning när den fann att artikel 266 FEUF innebär en absolut och ovillkorlig skyldighet för kommissionen att betala dröjsmålsränta av straffrättslig karaktär från och med dagen för den preliminära betalningen av böterna, om tribunalen sätter ned ett bötesbelopp på konkurrensrättens område.

Kommissionen har i detta avseende angett följande:

Tribunalen fann felaktigt att kommissionen har åsidosatt artikel 266 FEUF när den inte betalat dröjsmålsränta med det belopp som Deutsche Telekom AG krävde (första delen av den första grunden i överklagandet).

Den överklagade domen strider mot EU-domstolens praxis från domen i målet kommissionen mot Printeos (andra delen av den första grunden för överklagandet).

Dessutom reglerar unionens sekundärrätt den ränta som ska betalas när domar ska verkställas och tribunalen borde ha tillämpat denna sekundära unionsrätt eller ogiltigförklarat den (tredje delen av den första grunden).

Villkoren för en skadeståndstalan enligt artikel 340 FEUF är inte uppfyllda, vilket innebär att tribunalen gjorde sig skyldig till en felaktig rättstillämpning när den utdömde dröjsmålsränta som skadestånd (fjärde delen av den första grunden).

Den ex tunc-effekt som domar har medför inte att dröjsmålsränta ska betalas från och med den dag då det berörda företaget preliminärt betalade böterna (femte delen av den första grunden i överklagandet).

Betalning av dröjsmålsränta i den mening som avses i den överklagade domen är inte förenlig med böternas avskräckande effekt (sjätte delen av den första grunden).

Med sin andra grund gör kommissionen gällande, för det fall dess första grund skulle avslås, att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning genom att anse att den räntesats som kommissionen skulle betala motsvarar, i analogi med artikel 83.2 b i den delegerade förordningen (EU) nr 1268/20121 , Europeiska centralbankens refinansieringsränta plus tre och en halv procentenhet.

____________

1     Dom 13 december 2018, Deutsche Telekom/kommissionen (T‑827/14, EU:T:2018:930).

1     Dom av den 20 januari 2021, kommissionen/Printeos (C-301/19 P, EU:C:2021:39).

1     Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 362, 2012, s. 1).