Language of document :

Жалба, подадена на 27 януари 2021 г. от Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 18 ноември 2020 г. по дело T-735/18, Aquind/ACER

(Дело C-46/21 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) (представители: P. Martinet, E. Tremmel и B. Creve, advokat)

Друга страна в производството: Aquind Ltd

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени изцяло или отчасти обжалваното решение,

ако Съдът приеме, че фазата на производството позволява това, да отхвърли жалбата в първоинстанционното производство като неоснователна,

при условията на евентуалност, да върне делото на Общия съд за ново разглеждане в съответствие с решението на Съда,

да осъди Aquind Ltd да заплати съдебните разноски както в производството по обжалване, така и в производството пред Общия съд.

Основания и основни доводи

В обжалваното решение Общият съд уважил четвъртото и деветото основание на жалбоподателя и отменил Решение A-001-2018 на апелативния съвет на ACER, като отхвърлил жалбата в останалата ѝ част и осъдил ACER да заплати съдебните разноски. С жалбата си по настоящото производство ACER твърди, че Общият съд е допуснал следните грешки при прилагане на правото:

Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, свързана с интензивността на упражнявания по принцип и конкретно в случая от страна на апелативния съвет на ACER контрол за грешки при сложни технически и икономически преценки.

Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, свързана с тълкуването на член 17, параграф 1, буква  б) от Регламент № 714/20091 .

____________

1     Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1228/2003 (ОВ L 211, 2009 г., стр. 15)