Language of document :

2021 m. sausio 28 d. Tallinna Halduskohus (Estija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Aktsiaselts M.V.WOOL / Põllumajandus- ja Toiduamet

(Byla C-51/21)

Proceso kalba: estų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tallinna Halduskohus

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Aktsiaselts M.V.WOOL

Atsakovė: Põllumajandus- ja Toiduamet (buvusi Veterinaar- ja Toiduamet)

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Reglamento Nr. 2073/20051 3 straipsnio 1 dalyje ir I priedo 1 skyriaus lentelės 1.2 punkte nurodytas antrasis mikrobiologinis kriterijus „Nėra 25 g“, atsižvelgiant į šį reglamentą bei į visuomenės sveikatos apsaugą ir į Reglamentais Nr. 178/20022 ir Nr. 882/20043 siekiamus tikslus, turi būti aiškinamas taip, kad, kai maisto verslo operatorius negalėjo pateikti kompetentingai institucijai pakankamai įrodymų, kad gatavi maisto produktai, kuriuose gali daugintis L. monocytogenes, išskyrus produktus kūdikiams ir specialios medicininės paskirties produktus, tinkamumo vartoti laikotarpiu neviršija 100 ksv/g ribos, tuomet į rinką pateiktiems produktams tinkamumo vartoti laikotarpiu bet kuriuo atveju taikomas mikrobiologinis kriterijus „Nėra 25 g“?

2.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai: ar Reglamento Nr. 2073/2005 3 straipsnio 1 dalyje ir I priedo 1 skyriaus lentelės 1.2 punkte nurodytas antrasis mikrobiologinis kriterijus „Nėra 25 g“, atsižvelgiant į šį reglamentą bei į visuomenės sveikatos apsaugą ir į Reglamentais Nr. 178/2002 ir Nr. 882/2004 siekiamus tikslus, turi būti aiškinamas taip, kad, nepriklausomai nuo to, ar maisto verslo operatorius kompetentingai institucijai gali pateikti pakankamai įrodymų, kad maisto produktas tinkamumo vartoti laikotarpiu neviršija 100 ksv/g ribos, šiam maisto produktui taikomi du alternatyvūs mikrobiologiniai kriterijai: 1) tol, kol maisto verslo operatorius kontroliuoja maisto produktą – kriterijus „Nėra 25 g“, ir 2) po to, kai maisto verslo operatorius maisto produkto nebekontroliuoja – kriterijus „100 ksv/g“?

____________

1 2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų (OL L 338, 2005, p. 1).

2 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 6 t., p. 463).

3 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL L 165, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 45 t., p. 200).