Language of document :

Жалба, подадена на 25 февруари 2021 г. от PlasticsEurope срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 16 декември 2020 г. по дело T-207/18, PlasticsEurope/ECHA

(Дело C-119/21 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: PlasticsEurope (представители: R. Cana, адвокат, E. Mullier, адвокат)

Други страни в производството: Европейска агенция по химикали, Федерална република Германия, Френска република, ClientEarth

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени решението на Общия съд по дело T-207/18,

да отмени оспорения акт,

при условията на евентуалност, да върне делото на Общия съд за произнасяне по жалбата за отмяна на жалбоподателя,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски за настоящото производство, както и тези, направени в производството пред Общия съд, включително разноските на встъпилите страни.

Основания и основни доводи

Предоставеното на Европейската агенция по химикали (ECHA) право на преценка при идентифициране на веществата, пораждащи сериозно безпокойство съгласно член 57, буква е) от Регламент (ЕО) № 1907/20061 (наричан по-нататък „Регламента REACH“) не може да се тълкува в смисъл, че ECHA има пълната и неоспорима свобода да допуска явни грешки при подбора и оценката на „научните доказателства“ съгласно посочения член 57, буква е). Това обаче бил приел Общият съд, като постановил, че наличието на явна грешка в преценката може да се установи само ако ECHA пренебрегне напълно и погрешно надеждно изследване и ако включването му е щяло да промени общата оценка на доказателствата, така че окончателното решение би било лишено от правдоподобност. Общият съд освен това бил приел, че ECHA може да се основе на ненадеждни изследвания и че слабата надеждност на последните не е пречка те да бъдат взети предвид. Общият съд отишъл още по-далеч, като приел позоваването на по-малко надеждни и неубедителни научни изследвания, когато резултатът от тях подкрепя възприетата от ECHA хипотеза за твърдените опасни свойства на веществото. По този начин Общият съд допуснал грешка при прилагането на правото и нарушил принципа на високите научни постижения.

Общият съд допуснал грешка при прилагането на правото като тълкувал погрешно член 57, буква е) от Регламента REACH и освен това нарушил правото на жалбоподателя да бъде изслушан като тълкувал погрешно доводите му относно изискването да се установи, че веществото поражда еквивалентна степен на безпокойство спрямо веществата, описани в член 57, букви а)—д) от Регламента REACH.

Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото при преценката на доказателствата, свързани с доводите на жалбоподателя относно надеждността на научните изследвания и изопачил представените пред него доказателства.

Като приел, че преценката на ECHA на научните доказателства се подкрепя от принципа на предпазните мерки, Общият съд бил тълкувал погрешно този принцип и така допуснал грешка при прилагане на правото.

Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото като постановил, че междинните продукти не са изключени от идентификацията по членове 57 и 59 от Регламента REACH, тъй като тези разпоредби се отнасят само до характерните свойства на дадено вещество, а не до използването му (което предполага отговор на въпроса дали веществото се използва като междинно) и че извършената от ECHA такава идентификация не е непропорционална.

____________

1     Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 60, стр. 3).