Language of document :

Valitus, jonka PlasticsEurope on tehnyt 25.2.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-207/18, PlasticsEurope v. ECHA, 16.12.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-119/21 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: PlasticsEurope (edustaja: R. Cana, avocat, ja E. Mullier, avocate)

Muut osapuolet: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA), Saksan liittotasavalta, Ranskan tasavalta ja ClientEarth

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-207/18 antaman tuomion,

kumoaa riidanalaisen toimen,

toissijaisesti palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen valittajan nostaman kumoamiskanteen ratkaisemiseksi ja

velvoittaa vastapuolen korvaamaan oikeudenkäyntikulut unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneet kulut ja väliintulijoiden kulut mukaan lukien.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) harkintavaltaa arvioinnissa, joka koskee aineiden tunnistamista erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi asetuksen (EY) N:o 1907/20061 (REACH-asetus) 57 artiklan f alakohdan mukaisesti, ei voida tulkita siten, että ECHA voi täysin vapaasti ja kiistatta tehdä ilmeisiä virheitä kyseisen 57 artiklan f alakohdassa tarkoitettujen tieteellisten todisteiden valinnassa ja arvioinnissa. Unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi kuitenkin tämän toteamalla, että ECHA:n voitaisiin katsoa tehneen ilmeisen arviointivirheen vain siinä tapauksessa, että se olisi jättänyt kokonaan ja virheellisesti huomioimatta luotettavan tieteellisen tutkimuksen, jonka huomioiminen olisi muuttanut näytön kokonaisarvion tulosta niin, että lopullinen päätös ei olisi ollut uskottava. Unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi myös sen, että ECHA vetosi epäluotettavien tieteellisten tutkimusten tuloksiin ja että niiden heikko luotettavuus ei estä niiden ottamista huomioon. Unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi jopa vetoamisen sellaisiin tieteellisiin tutkimuksiin, jotka ovat epäluotettavia tai jotka eivät ole kovinkaan ratkaisevia, kun niiden tulokset tukevat ECHA:n oletusta aineen väitetystä vaarallisesta ominaisuudesta. Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen ja loukkasi tieteellisen huippuosaamisen periaatetta.

Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen ja tulkitsi virheellisesti REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohtaa sekä loukkasi valittajan oikeutta tulla kuulluksi, kun se tulkitsi virheellisesti valittajan huomautuksia vaatimuksesta, joka koskee sen osoittamista, että aineen vaikutukset antavat aihetta samantasoiseen huoleen kuin REACH-asetuksen 57 artiklan a–e alakohdan nojalla tunnistettujen aineiden vaikutukset.

Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen arvioidessaan todisteita, jotka koskevat valittajan huomautuksia tieteellisten tutkimusten luotettavuudesta, ja otti todisteet huomioon vääristyneellä tavalla.

Todetessaan, että ennalta varautumisen periaate tukee ECHA:n arviointia tieteellisistä todisteista, unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi virheellisesti kyseistä periaatetta ja teki siten oikeudellisen virheen.

Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen todetessaan, että välituotteet eivät jää REACH-asetuksen 57 ja 59 artiklassa tarkoitettua tunnistamista koskevan menettelyn ulkopuolelle, koska kyseiset säännökset koskevat ainoastaan aineen sisäisiä ominaisuuksia eivätkä sen käyttöä (mikä sisältäisi kysymyksen siitä, onko aine välituote vai ei), ja että ei ollut suhteetonta, että ECHA menetteli näin.

____________

1 Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18.12.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 (EUVL 2006, L 396, s. 1).