Language of document :

11. märtsil 2022 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik

(kohtuasi C-197/22)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Gattinara, E. Sanfrutos Cano)

Kostja: Itaalia Vabariik

Hageja nõuded

Komisjon palub Euroopa Kohtul:

1)    tuvastada, et kuna Itaalia Vabariik ei ole võtnud meetmeid, et tagada nõukogu 3. novembri 1998. aasta direktiivi 98/93/EÜ olmevee kvaliteedi kohta (EÜT L 330, 5.12.1998, lk 32) I lisa B osas ette nähtud parameetrite järgimine,

arseeni kontsentratsioonitaseme osas Bagnoregio piirkonnas alates 2018. aastast, Civitella d'Agliano piirkonnas 2018. aasta esimesel poolel, 2019. aasta teisel poolel ja alates 2020. aastast, Fabrica di Roma piirkonnas 2013. aastal ja alates 2015. aastast, välja arvatud 2021. aasta teisel poolel, edasi Farnese piirkonnas 2013. aastal ja seejärel alates 2018. aastast, Ronciglione piirkonnas 2013. aastal ja seejärel 2018. aasta esimesel poolaastal ning 2019. aasta esimesel poolaastal ja seejärel alates 2020. aastast ning lõpuks Toscania piirkonnas alates 2018. aastast, välja arvatud 2019. aasta esimesel poolaastal, ja

fluoriidisisalduse taseme osas Bagnoregio piirkonnas alates 2018. aastast kuni 2019. aasta esimese poolaastani ja Fabrica di Roma piirkonnas 2018. aastal, 2019. aasta esimesel poolaastal ja 2021. aasta teisel poolaastal,

on ta jätnud täitmata direktiivi 98/93/EÜ artikli 4 lõikes 1 ja selle direktiivi I lisa B osa sätetes ette nähtud kohustused,

2)    ja et kuna Itaalia Vabariik ei ole võtnud võimalikult kiiresti vajalikke meetmeid vee kvaliteedi taastamiseks Bagnoregio, Civitella d'Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione ja Toscania piirkondades arseeni sisalduse osas ning Bagnoregio ja Fabrica di Roma piirkondades fluoriidi sisalduse osas, siis on ta rikkunud direktiivi 98/83/EÜ artikli 8 lõikest 2 tulenevaid kohustusi;

3)    mõista kohtukulud välja Itaalia Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi esimeses väites leiab komisjon, et kuna Itaalia Vabariik ei ole taganud asjasse puutuva direktiivi I lisa B osas sätestatud arseeni ja fluoriidi asemete järgimist, siis on ta rikkunud direktiivi 98/83/EÜ artikli 4 lõikest 1 ja selle I lisast tulenevaid kohustusi. Täpsemalt, arseeni kontsentratsioonitaseme osas leidis rikkumine aset Bagnoregio piirkonnas alates 2018. aastast, Civitella d'Agliano piirkonnas 2018. aasta esimesel poolel, 2019. aasta teisel poolel ja alates 2020. aastast, Fabrica di Roma piirkonnas 2013. aastal ja alates 2015. aastast, välja arvatud 2021. aasta teisel poolel, edasi Farnese piirkonnas 2013. aastal ja seejärel alates 2018. aastast, Ronciglione piirkonnas 2013. aastal ja seejärel 2018. aasta esimesel poolaastal ning 2019. aasta esimesel poolaastal ja seejärel alates 2020. aastast ning lõpuks Toscania piirkonnas alates 2018. aastast, välja arvatud 2019. aasta esimesel poolaastal. Neid rikkumisi ei ole lõpetatud. Fluoriidisisalduse kontsentratsiooni osas rikuti direktiivi artikli 4 lõikes 1 ja I lisas sätestatud kohustusi Bagnoregio piirkonnas alates 2018. aastast kuni 2019. aasta esimese poolaastani ja Fabrica di Roma piirkonnas 2018. aastal, 2019. aasta esimesel poolaastal ja 2021. aasta teisel poolaastal.

Teises väites leiab komisjon, et kuna Itaalia Vabariik ei ole võtnud võimalikult kiiresti vajalikke meetmeid vee kvaliteedi taastamiseks Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione ja Toscania piirkondades arseeni sisalduse osas ning Bagnoregio ja Fabrica di Roma piirkondades fluoriidi sisalduse osas, siis on ta rikkunud asjasse puutuva direktiivi artikli 8 lõikest 2 tulenevaid kohustusi.

____________