Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 26. septembra 2011 - Arnaldos Rosauro a i./Komisia

(vec F-29/06)1

(Verejná služba - Úradníci - Vymenovanie - Článok 5 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku - Interné výberové konania na postup do inej kategórie uverejnené pred 1. májom 2004 - Uchádzači zapísaní na zozname úspešných uchádzačov pred 1. májom 2006 - Zaradenie do platovej triedy - Uplatnenie multiplikačného faktoru nižšieho ako 1 - Strata bodov na povýšenie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Andres Arnaldos Rosauro a i. (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne S. Rodrigues a A. Jaume, neskôr S. Rodrigues, napokon S. Rodrigues, A. Blot a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a H. Krämer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutí Komisie, ktorými sa žalobcovia, úradníci kategórie C a úspešní uchádzači interného výberového konania na postup do inej kategórie, menujú do platovej triedy B*3/B*4, ktoré ponechávajú ich plat v rovnakej výške ako pred zmenou kategórie, a to v dôsledku uplatnenia multiplikačného koeficientu, a ktoré stanovujú ich body na povýšenie na nulu

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 121, 20.5.2006, s. 19.