Language of document :

Kanne 17.3.2006 - Sequeira Wandschneider v. komissio

(Asia F-28/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Paulo Sequeira Wandschneider (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat G. Vandersanden ja C. Ronzi)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Kantajan vaatimukset

kantajan urakehitystä koskeva arviointikertomus ajanjaksolta 1.1.2004-31.12.2004 on kumottava

kantajan oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä 5.9.2005 tehty päätös on kumottava siltä osin kuin on tarpeellista

vastaaja on velvoitettava korvaamaan aineettomat ja aineelliset vahingot, jotka katsotaan kohtuullisiksi ja joiden määrä on vähintään 5000 euroa

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, komission virkamies, jonka työtehtäviin kuuluu etenkin polkumyyntikäytäntöjen tutkiminen, kiistää urakehitystään koskevan arviointikertomuksen pätevyyden arviointivuodelta 2004.

Hän esittää kanteessaan, että hänen esimiehensä ovat antaneet hänelle vähemmän pisteitä, kuin mitä hän olisi ansainnut, koska hän on kieltäytynyt tutkimustensa yhteydessä asettamaan etusijalle yhteisön teollisuuden edut.

Hän esittää, että hänen urakehityksensä arviointimenettelyllä on rikottu henkilöstösääntöjen 43 artiklaa, tämän artiklan yleisiä täytäntöönpanosäännöksiä, arviointiohjetta sekä pariteettikomitean työjärjestystä. Vastaaja on näin ollen loukannut kantajan puolustautumisoikeutta sekä oikeutta tehokkaaseen muutoksenhakuun.

Kantaja katsoo yhtäältä, että hänen urakehitystään koskeva arvio sisältää ilmeisiä arviointivirheitä eikä sitä ei ole perusteltu, ja toisaalta, että vastaaja on loukannut huolenpitovelvollisuutta ja hyvää hallintotapaa.

Lopuksi kantaja vetoaa harkintavallan väärinkäyttöön sikäli kuin hänen epätyydyttävä arviointinsa on vain väline, jolla pyritään viemään häneltä tutkijan toimi.

____________