Language of document :

Žaloba podaná 17. marca 2006 - Sequeira Wandschneider/Komisia

(Vec F-28/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Paulo Sequeira Wandschneider (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: G. Vandersanden a C. Ronzi, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť hodnotenie služobného postupu (HSP) žalobcu týkajúceho sa referenčného obdobia od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004,

ak sa to ukáže ako potrebné, zrušiť rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti, ktorú podal žalobca 5. septembra 2005,

zaviazať žalovanú, aby zaplatila náhradu škodu a úroky za morálnu a materiálnu ujmu posúdenú ex aequo et bono na 5 000 eur s výhradou jej zvýšenia,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, ktorý je úradníkom Komisie povereným vykonávaním vyšetrovaní v oblasti dumpingových praktík, popiera platnosť svojho HSP pre hodnotený rok 2004.

Vo svojej žalobe tvrdí, že jeho nadriadení mu priznali nižšie známky, ako si zaslúžil, a to z dôvodu, že odmietol v rámci svojho vyšetrovania zvýhodniť záujem priemyslu Spoločenstva.

Ďalej uvádza, že v konaní, ktoré viedlo k vyhotoveniu jeho HSP, sa neprihliadlo na článok 43 služobného poriadku, všeobecné vykonávacie ustanovenia tohto článku, príručku hodnotenia, ako aj vnútorné nariadenie paritného hodnotiaceho výboru. Žalovaná tak porušila právo žalobcu na obhajobu, ako aj jeho právo na účinné opravné konanie.

Žalobca usudzuje na jednej strane, že jeho HSP je postihnuté zjavnými vadami v posúdení, ako aj nedostatkom odôvodnenia, a na strane druhej, že žalovaná porušila povinnosť starostlivosti a riadnej správy.

Napokon žalobca uvádza zneužitie právomoci v rozsahu, v akom jeho hodnotenie na nedostatočnej úrovni je len prostriedkom pokusu vylúčiť ho z jeho miesta vyšetrovateľa.

____________