Language of document :

Talan väckt den 17 mars 2006 - Sequeira Wandschneider mot kommissionen

(mål F-28/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Paulo Sequeira Wandschneider (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna G. Vandersanden och C. Ronzi)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara sökandens karriärutvecklingsrapport för perioden från och med den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2004,

i den mån det behövs, ogiltigförklara beslutet att avslå det klagomål som sökanden anhängiggjorde den 5 september 2005,

förplikta svaranden att betala skadestånd jämte ränta för att gottgöra den ideella och materiella skada som sökanden lidit, vilken har värderats i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono), med förbehåll för att ett större belopp kan komma att yrkas, till 5 000 euro,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden som är tjänsteman vid kommissionen och bland annat ansvarig för att leda undersökningar rörande dumping, bestrider giltigheten av sin karriärutvecklingsrapport vid bedömningsperioden 2004.

I sin talan hävdar han att hans överordnade har givit honom sämre betyg än vad han förtjänade på grund av sin vägran att inom ramen för sina undersökningar gynna gemenskapsindustrins intresse.

Han gör vidare gällande att det förfarande som har följts för att fastställa hans karriärutvecklingsrapport inte har varit i enlighet med artikel 43 i tjänsteföreskrifterna eller de allmänna bestämmelserna om genomförande i nämnda artikel. Förfarandet har inte heller varit i enlighet med vare sig utvärderingsriktlinjerna eller den partssammansatta utvärderingskommitténs arbetsordning. Svaranden har på detta sätt åsidosatt sökandens rätt till försvar och hans rätt till en effektiv domstolsprövning.

Sökanden anser dels att hans karriärutvecklingsrapport lider av uppenbart oriktiga bedömningar och bristande motivering, dels att svaranden har åsidosatt sin omsorgsplikt och sin skyldighet att iaktta god förvaltningssed.

Slutligen åberopar sökanden maktmissbruk, eftersom det förhållandet att han vid utvärderingen bedömdes ha en otillfredsställande nivå endast utgjorde ett sätt för att försöka få honom avstängd från sin tjänst som utredare.

____________