Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 5 юли 2007 г. - Bertolete и др. / Комисия

(Дело F-26/06)1

(Публична служба - Договорно наети служители - Класиране и възнаграждание - Служба "Инфраструктури и логистика" в Брюксел (СИЛ) - Детски учителки- Бивши заети съгласно белгийското право лица - Промяна в приложимия режим − Еднакво третиране)

Език на производството: френски

Страни

Ищци: Marli Bertolete (Woluwé-Saint-Lambert) и други (представител: L. Vogel, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските Общности (представители: D. Martin и L. Lozano Palacios)

Предмет

Отмяна на решение на Комисията, с което се отхвърлят жалбите на ищците срещу решенията за определяне на тяхното класиране и възнаграждения в качеството на договорно наети служители.

Диспозитив

Отменя решенията, с които Комисията на Европейските общности определя възнаграждението на ищците по сключени през април 2005 година договори за договорно наети служители.

Отхвърля иска в останалата му част.

    Осъжда Комисията на Европейските общности да понесе направените от нея съдебни разноски, както и половината от тези, направени от ищците.

Осъжда ищците да понесат половината от направените от тях съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 108, 6. 5. 2006 г., стр. 34.