Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 13 декември 2007 г. - Wandschneider/Комисия

(Дело F-28/06)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Оценяване - Доклад за развитие на кариерата - Период на оценяване за 2004 г. - Жалба за отмяна - Мотиви - Явна грешка в преценката)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Paolo Sequeira Wandschneider (Брюксел, Белгия) (представители: първоначално G. Vandersanden и C. Ronzi, avocats, впоследствие G. Vandersanden, C. Ronzi и L. Levi, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: G. Berscheid и C. Berardis-Kayser)

Предмет

От една страна, отмяна на доклада за развитие на кариерата за периода на оценяване за 2004 г., а от друга страна искане за присъждане на обезщетение.

Диспозитив

1)    Отхвърля жалбата.

2)    Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 121, 20 май 2006 г., стр. 19.