Language of document : ECLI:EU:F:2007:228

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(toinen jaosto)

13 päivänä joulukuuta 2007

Asia F-28/06

Paulo Sequeira Wandschneider

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Arviointi – Urakehitystä koskeva kertomus – Vuoden 2004 arviointikierros – Kumoamiskanne – Perustelut – Ilmeinen arviointivirhe

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Paulo Sequeira Wandschneider vaatii urakehitystään ajanjaksolla 1.1.–31.12.2004 koskevan kertomuksen kumoamista ja komission velvoittamista maksamaan hänelle 5 000 euroa korvauksena vuoden 2004 urakehitystä koskevasta kertomuksesta hänelle aiheutuneesta aineellisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Arviointi – Urakehitystä koskeva kertomus – Arvioinnin vahvistajan väliintulo arviointimenettelyssä

(Henkilöstösääntöjen 43 artikla)

2.      Virkamiehet – Arviointi – Urakehitystä koskeva kertomus – Kertomuksen vahvistaminen – Eri arvioijia saman arviointikauden aikana

(Henkilöstösääntöjen 43 artikla)

3.      Virkamiehet – Arviointi – Urakehitystä koskeva kertomus – Arviointia käsittelevän pariteettikomitean kokoonpano

(Henkilöstösääntöjen 43 artikla)

4.      Virkamiehet – Arviointi – Urakehitystä koskeva kertomus – Arvioinnin tarkastajan tehtävä

(Henkilöstösääntöjen 43 artikla)

5.      Virkamiehet – Arviointi – Puolustautumisoikeuksien kunnioittaminen

(Henkilöstösääntöjen 43 artikla)

6.      Virkamiehet – Arviointi – Urakehitystä koskeva kertomus – Kuvailevien huomautusten ja lukuihin perustuvan arvioinnin välisen johdonmukaisuuden vaatimus

(Henkilöstösääntöjen 43 artikla)

7.      Virkamiehet – Oikeudet ja velvollisuudet – Sananvapaus – Sananvapauden käyttäminen – Rajat

(Henkilöstösääntöjen 12 ja 21 artikla)

1.      Komission antamien, henkilöstösääntöjen 43 artiklan täytäntöönpanoa koskevien yleisten säännösten 2 artiklan 3 kohdan mukaan arvioinnin vahvistaja allekirjoittaa arvioijan alun perin laatiman urakehitystä koskevan kertomuksen ja näiden täytäntöönpanoa koskevien yleisten säännösten 8 artiklan 6 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan arvioija ja arvioinnin vahvistaja viimeistelevät tämän kertomuksen, joten arvioinnin vahvistaja on arvioija sanan täydessä merkityksessä. Näin ollen sen seikan perusteella, että tietojärjestelmässä todetaan, että arvioinnin vahvistaja on päättänyt arvioinnin, ei voida katsoa, että arvioija on jättänyt tehtävänsä arvioinnin vahvistajalle.

(ks. 43 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T-43/04, Fardoom ja Reinard v. komissio, 25.10.2005 (Kok. H. 2005, s. I-A-329 ja II-1465, 64 kohta).

2.      Komission antamien, henkilöstösääntöjen 43 artiklan täytäntöönpanoa koskevien yleisten säännösten 1 artiklan 1 ja 2 kohdan luettuina yhdessä 4 artiklan 1 ja 2 kohdan kanssa mukaan urakehitystä koskevan arviointikertomuksen tarkoituksena on arvioida toimenhaltijan viranhoidossaan osoittamaa tehokkuutta, pätevyyttä ja käytöstä koko arviointijakson aikana. Arvioijan on siten arvioitava toimenhaltijan suorituksia koko arviointijakson aikana aikaisemmin vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti, vaikka hän ei olisikaan ollut toimenhaltijan lähin esimies kyseiselle arviointijaksolle kuuluvan tietyn ajanjakson aikana. Yksinkertaistetun kertomuksen tarkoituksena on antaa arvioijalle tarpeelliset tiedot, jotta hän kykenee arvioimaan kyseisen virkamiehen toimintaa tämän tietyn ajanjakson aikana. Näin ollen se, että toinen arvioija viittaa ensimmäisen arvioijan esittämään arviointiin saman arviointijakson osalta, ei osoita, että hän ei olisi arvioinut kyseistä toimenhaltijaa.

(ks. 49 kohta)

3.      Sellaisen jäsenen, jonka kanssa virkamiehellä on aikaisemmin ollut ristiriitoja, läsnäolon arviointia käsittelevän pariteettikomitean istunnossa, jossa on käsitelty virkamiehen tekemää valitusta omaa urakehitystään koskevasta kertomuksesta, ei voida katsoa tekevän virheelliseksi tämän komitean menettelyä, kun kyseinen jäsen, joka oli ainoastaan komitean varajäsen, ei osallistunut äänestykseen eikä millään perusteella voida katsoa, että hän olisi pelkällä läsnäolollaan voinut vaikuttaa äänestyksen kulkuun.

(ks. 59–61 kohta)

4.      Komission antamien, henkilöstösääntöjen 43 artiklan täytäntöönpanoa koskevien yleisten säännösten 9 artiklan 7 kohdan toisen alakohdan mukaan arvioinnin tarkastajan tehtävää ei pidä sekoittaa arvioijan tai arvioinnin vahvistajan tehtävään ja arvioinnin tarkastaja voi siinä tapauksessa, että arviointia käsittelevä pariteettikomitea ei ole antanut hänelle suosituksia, pelkästään vahvistaa lopullisen urakehitystä koskevan kertomuksen esittämättä yksityiskohtaisia perusteluja.

(ks. 78 kohta)

5.      Puolustautumisoikeuksien kunnioittaminen on yhteisön oikeuden perusperiaate jokaisessa menettelyssä, jota käydään tiettyä henkilöä vastaan ja joka voi päättyä hänelle vastaiseen päätökseen. Tämä periaate edellyttää, että kyseessä olevalle henkilölle on annettava mahdollisuus esittää kantansa asianmukaisesti seikoista, joihin voidaan vedota häntä vastaan myöhemmin tehtävässä toimessa. Tämä tavoite saavutetaan erityisesti komission antamien, henkilöstösääntöjen 43 artiklan täytäntöönpanoa koskevien yleisten säännösten avulla, joiden tarkoituksena on varmistaa kontradiktorisen periaatteen noudattaminen koko virkamiesten arviointimenettelyn aikana. Kantaja, joka on voinut esittää väitteensä tämän menettelyn kaikissa vaiheissa, ei voi väittää, että hänen puolustautumisoikeuksiaan olisi loukattu.

(ks. 87–90 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 234/84, Belgia v. komissio, 10.7.1986 (Kok. 1986, s. 2263, 27 kohta) ja asia C-288/96, Saksa v. komissio, 5.10.2000 (Kok. 2000, s. I‑8237, 99 kohta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T-277/03, Vlachaki v. komissio, 8.3.2005 (Kok. H. 2005, s. I-A-57 ja II-243, 64 kohta).

6.      Urakehitystä koskevien kertomusten laatimisen yhteydessä tällaisessa kertomuksessa olevilla kuvailevilla kommenteilla pyritään perustelemaan kussakin kohdassa pisteillä esitetyt arvioinnit. Nämä kuvailevat kommentit ovat arvioinnin laatimisen perustana, sillä arvioinnissa nämä kommentit ilmaistaan numeraalisesti, ja ne auttavat virkamiestä ymmärtämään saamansa arvosanan. Näin ollen tällaisen kertomuksen sisältämien kuvailevien kommenttien on oltava johdonmukaisia pisteillä esitettyihin arviointeihin nähden. Kun otetaan huomioon arvioijille annettu laaja harkintavalta arvioinneissa, jotka koskevat niiden henkilöiden työtä, joita heidän on arvioitava, mahdollinen epäjohdonmukaisuus urakehitystä koskevassa kertomuksessa voi kuitenkin olla hyväksyttävä peruste kertomuksen kumoamiselle vain silloin, kun se on ilmeinen.

(ks. 109 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑173/04, Carius v. komissio, 25.10.2006 (Kok. H. 2006, s. I-A-2-243 ja II-A-2-1269, 106 kohta).

7.      Vaikka sananvapaus on yhteisöjen virkamiehille kuuluva perusoikeus, virkamies ei tämän vapauden perusteella voi esittää esimiehiään koskevia perustelemattomia väitteitä, jotka ovat omiaan heittämään varjon heidän rehellisyyteensä.

(ks. 143 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑100/88, Oyowe ja Traore v. komissio, 13.12.1989 (Kok. 1989, s. 4285, 16 kohta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑146/89, Williams v. tilintarkastustuomioistuin, 26.11.1991 (Kok. 1991, s. II‑1293, 72 ja 76 kohta).