Language of document : ECLI:EU:F:2007:123

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(toinen jaosto)

5 päivänä heinäkuuta 2007

Asia F-26/06

Marli Bertolete ym.

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Palkkaluokan määrittäminen ja palkkaus – Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto Brysselissä (OIB) – Esikoulun opettajat – Belgian oikeuden mukaiset vanhat työntekijät – Sovellettavan järjestelmän muuttuminen − Yhdenvertainen kohtelu

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Marli Bertolete ja kahdeksan muuta komission sopimussuhteista toimihenkilöä vaativat sen viranomaisen päätösten kumoamista, jolla oli oikeus tehdä huhtikuussa 2005 allekirjoitetut ja 1.5.2005 voimaan tulleet sopimussuhteisten toimihenkilöiden sopimukset heidän palkkaluokkansa määrittämisestä ja palkkauksensa vahvistamisesta, sekä saman viranomaisen 21.11.2005 tekemien niiden päätösten kumoamista, joilla on hylätty heidän ensin mainituista päätöksistä tekemänsä valitukset

Ratkaisu: Päätökset, joilla komissio on vahvistanut kantajien palkat huhtikuussa 2005 allekirjoitettujen sopimussuhteisten toimihenkilöiden sopimusten johdosta, kumotaan. Kanne hylätään muilta osin. Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan puolet kantajien oikeudenkäyntikuluista. Kantajat vastaavat puolesta omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Henkilöstö – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Palkkaluokan määrittäminen

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 80 artiklan 2 kohta ja 82 artiklan 2 kohta)

2.      Henkilöstö – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Palkkaus

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen liitteessä olevan 2 artiklan 2 kohta)

3.      Henkilöstö – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Palkkaus

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen liitteessä olevan 2 artiklan 2 kohta)

1.      Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 82 artiklan 2 kohdan mukaan koulutusta ja työkokemusta koskevat vähimmäisvaatimukset sopimussuhteisen toimihenkilön palvelukseen ottamiseksi tehtäväryhmissä II ja III ovat samanlaiset: hänellä on oltava keskiasteen jälkeisen koulutuksen suorittamisesta annettu tutkintotodistus tai ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutuksen suorittamisesta annettu tutkintotodistus, joka antaa oikeuden keskiasteen jälkeiseen koulutukseen, sekä tässä viimeksi mainitussa tapauksessa vähintään kolmen vuoden pituinen soveltuva työkokemus tai yksikön edun mukaisissa perustelluissa tapauksissa vastaavan tasoinen ammatillinen koulutus tai työkokemus.

Komission sopimussuhteisten toimihenkilöiden palvelukseen ottamiseen ja työsuhteeseen sovellettavista menettelyistä annettujen yleisten täytäntöönpanosäännösten 2 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tältä osin tehdyt täsmennykset eivät kyseenalaista tätä toteamusta, kun kysymys on erityisesti edellytyksestä, jonka mukaan keskiasteen koulutuksen suorittamisesta on oltava tutkintotodistus, joka antaa oikeuden keskiasteen jälkeiseen koulutukseen. Tämä viimeksi mainittu tutkintotodistus antaa oikeuden työskentelyyn sekä tehtäväryhmässä II että tehtäväryhmässä III, jos henkilö voi osoittaa, että hänellä on kolmen vuoden soveltuva työkokemus.

Näissä olosuhteissa sillä, että kyseiset toimihenkilöt voivat vedota tutkintotodistukseen, joka antaa oikeuden keskiasteen jälkeiseen koulutukseen, ei itsessään voida perustella heidän ottamistaan palvelukseen pikemminkin tehtäväryhmään III kuin tehtäväryhmään II.

Komissio on lisäksi antanut yleiset täytäntöönpanosäännökset Brysselin päivähoitopalveluissa työskenteleviin Brysselin infrastruktuuritoimiston palveluksessa oleviin toimihenkilöihin sovellettavista siirtymätoimenpiteistä rajatakseen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 80 artiklan 2 kohdan, jossa määritetään eri tehtäväryhmiin kuuluvat tehtävät, soveltamista koskevan harkintavaltansa. Kyseisten yleisten täytäntöönpanosäännösten 1 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdasta ilmenee selvästi, että lastenhoitajiksi palkatut henkilöt kuuluvat tehtäväryhmään II, jollei heillä ole ”Belgian oikeuden mukaista henkilökunnan hallinnollisen koordinaattorin” pätevyyttä, jolloin he kuuluvat tehtäväryhmään III.

(ks. 38–41 kohta)

2.      Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen liitteessä olevan 2 artiklan 2 kohdan sanamuodosta ilmenee selvästi, että palkan lisän maksaminen tapauksessa, jossa aikaisemmin kansallisen oikeuden mukaisen työsopimuksen perusteella toimielimessä työskennelleen työntekijän palvelukseen ottamisesta sopimussuhteisena toimihenkilönä aiheutuu palkan alennus siihen nähden, mitä hän sai tämän aikaisemman aseman perusteella, kuuluu pelkästään toimielimen harkintavaltaan. Lisäksi kyseisessä 2 artiklan 2 kohdassa annetaan toimielimelle laaja harkintavalta lisämäärän vahvistamisen osalta siltä osin kuin sen on otettava huomioon sovelletun kansallisen vero-, sosiaaliturva- ja eläkelainsäädännön sekä sopimussuhteiseen toimihenkilöön sovellettavien asianomaisten säännösten väliset erot.

Komissio on pannut muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen liitteessä olevan 2 artiklan 2 kohdan täytäntöön antamalla Brysselin päivähoitopalveluissa työskenteleviin Brysselin infrastruktuuritoimiston palveluksessa oleviin toimihenkilöihin sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevien yleisten täytäntöönpanosäännösten 7 ja 8 artiklan sekä kyseisten yleisten täytäntöönpanosäännösten liitteet I–III. Näiden viimeksi mainittujen säännösten nojalla komissio on sitoutunut suorittamaan lisämäärän tietyille sopimussuhteisille toimihenkilöille näissä säännöksissä annettujen soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. Nämä viimeksi mainitut muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen liitteessä olevan 2 artiklan 2 kohdan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt eivät kuitenkaan voi rajoittaa henkilöstöasioita koskevien ylemmäntasoisten oikeussääntöjen soveltamista.

(ks. 80, 81 ja 83 kohta)

3.      Arvioitaessa, voiko perheavustusten sisällyttäminen yhtäältä sopimussuhteisen toimihenkilön ja toisaalta kansallisen oikeuden mukaisen työntekijän nettopalkan määritelmään saattaa epäedullisempaan asemaan sellaiset sopimussuhteiset toimihenkilöt, joilla oli huollettavana olevia lapsia Brysselin päivähoitopalveluissa työskenteleviin Brysselin infrastruktuuritoimiston palveluksessa oleviin toimihenkilöihin sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevien yleisten täytäntöönpanosäännösten 7 ja 8 artiklassa tarkoitettuina ajankohtina, verrattuna henkilöihin, joilla ei näinä samoina ajankohtina ollut huollettavana olevia lapsia, on ensinnäkin todettava, että nämä kaksi sopimussuhteisen toimihenkilön ryhmää ovat toisiinsa rinnastettavassa asemassa suhteessa muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen liitteessä olevan 2 artiklan 2 kohdan päämäärään, jolla pyritään kompensoimaan mahdollinen palkan alennus asianomaisten henkilöiden aseman muuttuessa sopimussuhteisen toimihenkilön asemaksi.

Toiseksi perheavustusten sisällyttäminen yhtäältä sopimussuhteisen toimihenkilön ja toisaalta kansallisen oikeuden mukaisen työntekijän nettopalkan määritelmään vaikuttaa suoraan lisämäärän vahvistamiseen kyseisten yleisten täytäntöönpanosäännösten liitteessä I olevien yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen mukaisesti suoritetun nettopalkkojen vertailun seurauksena. Mikäli yhteisön perheavustusten määrä, joka sisällytetään palkkaan ensimmäisenä vertailukohtana, on suurempi kuin asemapaikan jäsenvaltion lainsäädännön nojalla saatujen avustusten määrä, joka sisällytetään palkkaan toisena vertailukohtana, niille henkilöille maksettua palkan lisää, joilla oli jo yksi tai useampi huollettavana oleva lapsi heidän asemansa muuttuessa sopimussuhteisen toimihenkilön asemaksi, alennetaan samassa suhteessa.

Tästä seuraa, että perheavustusten sisällyttäminen palkan määritelmään on omiaan johtamaan palkkauksen osalta erilaiseen kohteluun sen mukaan, oliko kyseisellä sopimussuhteisella toimihenkilöllä yleisten täytäntöönpanosäännösten 7 ja 8 artiklassa säädettyinä ajankohtina huollettavana olevia lapsia vai ei, sellaisen toimihenkilön vahingoksi, jolla oli yksi tai useampi huollettavana oleva lapsi näinä samoina ajankohtina. Tältä osin sillä, että perheavustukset muodostavat osan palkasta, joka yhteisöjen on maksettava virkamiehilleen tai toimihenkilöilleen, ei kuitenkaan voida perustella sopimussuhteisten toimihenkilöiden erilaista kohtelua, kun kysymys on yksinomaan palkan lisän maksamisesta kansallisen oikeuden järjestelmästä yhteisön oikeuden järjestelmään siirtymisestä seuraavan palkan alennuksen kompensoimiseksi.

Näin ollen objektiivisen perustelun puuttuessa Brysselin päivähoitopalveluissa työskenteleviin Brysselin infrastruktuuritoimiston palveluksessa oleviin toimihenkilöihin sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevien yleisten täytäntöönpanosäännösten liitteessä I olevassa A ja B kohdassa, joihin samojen yleisten täytäntöönpanosäännösten 7 artiklassa viitataan, rikotaan yleistä yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

(ks. 84–89 kohta)