Language of document :

Talan väckt den 21 december 2011 - Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland mot Europeiska unionens råd

(Mål C-656/11)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: C. Murrell och A. Dashwood, QC)

Svarande: Europeiska unionens råd

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara rådets beslut av den 16 december 2011 om den ståndpunkt som ska intas av Europeiska unionen i den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer när det gäller ersättandet av bilaga II (Samordningen av socialförsäkringssystemen) till avtalet,

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

1. Med talan väckt enligt artikel 263 FEUF söker Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ogiltigförklaring enligt artikel 264 FEUF av rådets beslut av den 16 december 2011 om den ståndpunkt som ska intas av Europeiska unionen i den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer när det gäller ersättandet av bilaga II (Samordningen av socialförsäkringssystemen) till avtalet.

2. Artikel 48 FEUF är den enda rättsliga grund i materiellt hänseende som anges i beslutet.

3. Beslutet avser ändringar av bilaga II till avtalet av den 21 juni 1999 mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer. Bilaga II till avtalet avser endast samordningen av socialförsäkringssystemen mellan EU och Schweiz. Syftet med ändringarna av bilaga II som det omtvistade beslutet skulle medföra är att återspegla förändringar i unionens mekanism för socialförsäkringssamordning. De planerade ändringarna i bilaga II skulle bland annat medföra att schweiziska medborgare som varken själva är yrkesverksamma eller har någon yrkesverksam i familjen ("icke yrkesverksamma") skulle omfattas av rättigheter som de inte tilldelas i det nuvarande systemet i bilaga II.

4. Enligt Förenade kungariket kan artikel 48 FEUF inte utgöra den enda materiella rättsliga grunden för en åtgärd som är avsedd att få sådana verkningar. Bestämmelsen avser att underlätta den fria rörligheten a) inom unionen, inte mellan unionen och tredjeland, och b) för yrkesverksamma eller deras familjer, inte för icke yrkesverksamma. Den korrekta rättsliga grunden är artikel 79.2 b FEUF. I bestämmelsen ges befogenhet att besluta om åtgärder på området för "fastställande av rättigheterna för tredjelandsmedborgare som vistas lagligen i en medlemsstat, inbegripet villkoren för fri rörlighet och vistelse i övriga medlemsstater".

5. Artikel 79.2 b FEUF återfinns under avdelning V i fördragets tredje del. Enligt protokoll 21 i fördragen ska åtgärder som beslutas under avdelning V tillämpas på Förenade kungariket (eller Irland) endast om det meddelar att det önskar "delta" i dem. Genom att felaktigt grunda sitt beslut på artikel 48 FEUF i stället för artikel 79.2 b FEUF har rådet vägrat att erkänna Förenade kungarikets rätt att välja att inte delta i beslutet eller bli bundet av detsamma.

6. Ogiltigförklaring av rådets beslut av den 16 december 2011 begärs således med anledning av att det antogs på felaktig rättslig grund med den följden att Förenade kungarikets rättigheter i protokoll 21 inte iakttogs.

____________

1 - EUT L 341, s. 1.