Language of document : ECLI:EU:C:2012:211

Euroopa Kohtu presidendi 18. aprilli 2012. aasta määrus – Ühendkuningriik vs. nõukogu

(kohtuasi C‑656/11 R)

Ajutiste meetmete kohaldamine – Nõukogu otsus – Kohaldamise peatamise taotlus – Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus – Otsus 2011/863/EL – Kiireloomulisus

1.                     Ajutiste meetmete kohaldamine – Kohaldamise peatamine – Ajutised meetmed – Kohaldamise tingimused – Fumus boni iuris – Kiireloomulisus – Oluline ja hüvitamatu kahju – Kumulatiivne iseloom – Kõikide asjaomaste huvide kaalumine (ELTL artiklid 278 ja 279) (vt punktid 27 ja 28)

2.                     Ajutiste meetmete kohaldamine – Kohaldamise peatamine – Ajutised meetmed – Kohaldamise tingimused – Kiireloomulisus – Oluline ja hüvitamatu kahju – Tõendamiskoormis – Kahju tekkimine tulevikus võib-olla asetleidvatest sündmustest – Kiireloomulisuse puudumine (ELTL artiklid 278 ja 279) (vt punktid 31–40)

3.                     Ajutiste meetmete kohaldamine – Kohaldamise peatamine – Ajutised meetmed – Kohaldamise tingimused – Kiireloomulisus – Oluline ja hüvitamatu kahju – Varaline kahju – Põhikohtuasjas antava hüvitisega hüvitatav kahju – Hüvitamatu laadi puudumine (ELTL artiklid 278 ja 279) (vt punktid 41–46)

Ese

Nõue peatada nõukogu 16. detsembri 2011. aasta otsuse 2011/863/EL seisukoha kohta, mille Euroopa Liit võtab ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva kokkuleppe alusel loodud ühiskomitees seoses nimetatud kokkuleppe sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist käsitleva II lisa asendamisega (ELT L 341, lk 1), kohaldamine ja kirjutada ette sama esemega ajutised meetmed.

Resolutsioon

1.

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

2.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.