Language of document : ECLI:EU:C:2012:211

Beslut meddelat av domstolens ordförande den 18 april 2012
– Förenade kungariket mot rådet

(mål C‑656/11 R)

”Interimistiskt förfarande – Rådets beslut – Begäran om uppskov med verkställighet – Begäran om interimistiska åtgärder – Beslut 2011/863/EU – Situation som ställer krav på skyndsamhet”

1.                     Interimistiskt förfarande – Uppskov med verkställigheten – Interimistiska åtgärder – Villkor för beviljande – Framstår vid första påseendet som faktiskt och rättsligt befogat (Fumus boni juris) – Situation som ställer krav på skyndsamhet – Allvarlig och irreparabel skada – Kumulativ karaktär – Avvägning mellan samtliga intressen som är i fråga (Artiklarna 278 FEUF och 279 FEUF) (se punkterna 27 och 28)

2.                     Interimistiskt förfarande – Uppskov med verkställigheten – Interimistiska åtgärder – Villkor för beviljande – Situation som ställer krav på skyndsamhet – Allvarlig och irreparabel skada – Bevisbörda – Skadans uppkomst är beroende av framtida och osäkra händelser – Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte (Artiklarna 278 FEUF och 279 FEUF) (se punkterna 31–40)

3.                     Interimistiskt förfarande – Uppskov med verkställigheten – Interimistiska åtgärder – Villkor för beviljande – Situation som ställer krav på skyndsamhet – Allvarlig och irreparabel skada – Ekonomisk skada – Skada som kan repareras genom att ersättning tillerkänns i målet vid den nationella domstolen – Skadan är inte irreparabel (Artiklarna 278 FEUF och 279 FEUF) (se punkterna 41–46)

Saken

Talan om uppskov med verkställigheten av rådets beslut 2011/863/EU av den 16 december 2011 om den ståndpunkt som ska intas av Europeiska unionen i den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer när det gäller ersättandet av bilaga I (Samordningen av socialförsäkringssystemen) till avtalet (EUT L 341, s. 1), och om att interimistiska åtgärder med samma syfte ska föreskrivas.

Avgörande

1)

Ansökan om interimistiskt förfarande avslås.

2)

Beslutet om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.