Language of document : ECLI:EU:C:2014:97

Sag C-656/11

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

mod

Rådet for Den Europæiske Union

»Koordinering af de sociale sikringsordninger – aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer – Rådets afgørelse – valg af retsgrundlag – artikel 48 TEUF – artikel 79, stk. 2, litra b), TEUF«

Sammendrag – Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 27. februar 2014

Institutionernes retsakter – valg af retsgrundlag – kriterier – afgørelse 2011/863 om den holdning, som Unionen skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat i henhold til EF-Schweiz-aftalen om fri bevægelighed for personer for så vidt angår erstatningen af bilag II om koordinering af sociale sikringsordninger – vedtagelse på grundlag af artikel 48 TEUF – lovligt

(Art. 48 TEUF; aftalen EF-Schweiz om fri bevægelighed for personer, art. 8 og bilag II; Rådets afgørelse 2011/863)

Inden for Unionens kompetenceordning foretages valget af hjemmel for en EU-retsakt på grundlag af objektive forhold, herunder bl.a. denne retsakts formål og indhold, som gør det muligt at foretage en domstolskontrol. Henset til den sammenhæng, som afgørelse 2011/863 om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer for så vidt angår erstatningen af bilag II om koordinering af sociale sikringsordninger, indgår i, samt til dens indhold og formål, kunne den således gyldigt vedtages på grundlag af artikel 48 TEUF.

Hvad angår koordineringen af de sociale sikringsordninger gengiver artikel 8 i EF-Schweiz-aftalen om fri bevægelighed for personer således bestemmelserne i den nuværende artikel 48, litra a) og b), TEUF, som har til formål at sikre dels sammenlægning af alle tidsrum, der i de forskellige nationale lovgivninger tages i betragtning med henblik på at indrømme og opretholde retten til ydelser og på beregning af disse, dels betaling af ydelser til personer, der bor inden for medlemsstaternes områder. Unionen har ved at indgå denne aftale udvidet anvendelsesområdet for dens lovgivning på området for koordinering af de sociale sikringsordninger til at omfatte Det Schweiziske Forbund.

Det primære formål med den anfægtede afgørelse er, på baggrund af ikrafttrædelsen af nye EU-retsforskrifter på området for koordinering af de sociale sikringsordninger, ligeledes at opdatere den lovgivning, som ved EF-Schweiz-aftalen om fri bevægelighed for personer er blevet udvidet til at omfatte Det Schweiziske Forbund, og således fortsat opretholde en sådan udvidelse af de sociale rettigheder til fordel for statsborgerne i de pågældende stater, som allerede har været ønsket og er blevet varetaget af nævnte aftale.

(jf. præmis 47, 56, 59, 63 og 64)