Language of document : ECLI:EU:C:2014:97

Asia C‑656/11

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

vastaan

Euroopan unionin neuvosto

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen – Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton sopimus henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta – Neuvoston päätös – Oikeudellisen perustan valinta – SEUT 48 artikla – SEUT 79 artiklan 2 kohdan b alakohta

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 27.2.2014

Toimielinten säädökset, päätökset ja muut toimet – Oikeudellisen perustan valinta – Kriteerit – Päätös 2011/863 henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyllä EY:n ja Sveitsin sopimuksella perustetussa sekakomiteassa omaksuttavasta unionin kannasta sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan liitteen II korvaamiseen – Päätöksen antaminen SEUT 48 artiklan nojalla – Laillisuus

(SEUT 48 artikla; henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn EY:n ja Sveitsin sopimuksen 8 artikla ja liite II; neuvoston päätös 2011/863)

Unionin toimivaltajärjestelmässä unionin toimen oikeudellisen perustan valinnan on perustuttava sellaisiin objektiivisiin seikkoihin, jotka voivat olla tuomioistuimen suorittaman valvonnan kohteena ja joihin kuuluvat erityisesti toimen tarkoitus ja sisältö. Henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyllä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton sopimuksella perustetussa sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan liitteen II korvaamiseen annettu päätös 2011/863 on voitu antaa pätevästi SEUT 48 artiklan nojalla, kun päätöksen asiayhteys sekä sen sisältö ja tarkoitus otetaan huomioon.

On nimittäin niin, että sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen osalta henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn EY:n ja Sveitsin sopimuksen 8 artiklassa toistetaan nykyisin SEUT 48 artiklan a ja b alakohtaan sisältyvät määräykset, joiden tarkoituksena on varmistaa yhtäältä kansallisten lainsäädäntöjen mukaisesti huomioon otettavien kausien laskeminen yhteen etuuksien saamiseksi ja säilyttämiseksi sekä niiden laskemiseksi ja toisaalta etuuksien maksaminen jäsenvaltioiden alueella asuville henkilöille. Tehdessään kyseisen sopimuksen unioni ulotti sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan säännöstönsä soveltamisen koskemaan Sveitsin valaliittoa.

Riidanalaisen päätöksen pääasiallisena tarkoituksena on unionin uuden sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan säännöstön tultua voimaan saattaa ajan tasalle myös säännöstö, joka on henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyllä EY:n ja Sveitsin sopimuksella ulotettu koskemaan Sveitsin valaliittoa, ja siis jatkaa sosiaalisten oikeuksien ulottamista asianomaisten valtioiden kansalaisiin siten kuin kyseisellä sopimuksella jo on tarkoitettu ja tehty.

(ks. 47, 56, 59, 63 ja 64 kohta)