Language of document : ECLI:EU:F:2007:191

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 ноември 2007 година?(1)

„Правна помощ“

По дело F‑50/07 AJ

с предмет молба за предоставяне на правна помощ, подадена на основание член 94 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд на Европейските общности,

Валентина Христова, с постоянен адрес в гр. Павликени (България),

жалбоподател,

срещу

Комисия на Европейските общности, за която се явяват г‑н J. Currall и г‑жа Н. Николова, в качеството на представители,

ответник,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

постанови настоящото

Определение

1        С молба, подадена в секретариата на Съда на публичната служба на 6 юни 2007 г., г‑жа Христова иска да ѝ се предостави правна помощ на основание член 94 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд на Европейските общности, съответно приложим за Съда на публичната служба към датата на подаване на молбата за предоставяне на правна помощ по силата на член 3, параграф 4 от Решение 2004/752/ЕО, Евратом на Съвета от 2 ноември 2004 година за създаване на Съда на публичната служба (ОВ L 333, стр. 7; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 5, стр. 142), с оглед на подаването на жалба за отмяна на Решение на конкурсната комисия от 3 април 2007 г., с което г-жа Христова не е допусната до общ конкурс EPSO/AST/14/06, организиран от Службата за подбор на персонал за Европейските общности (EPSO) с оглед на изготвяне на списък с резерви за назначаване на асистенти с българско гражданство за извършване на секретарска дейност (ОВ C 145 A, стр. 22).

2        В молбата си г‑жа Христова уточнява, че желае да бъде представлявана от адв. Ангел Керелов и адв. Георги Керелов, адвокати от адвокатската колегия в гр. Пазарджик, България.

3        С писмо, получено по факс в секретариата на Съда на публичната служба на 7 август 2007 г. (като оригиналът е получен на 13 август 2007 г.), Комисията на Европейските общности представя становището си по молбата за предоставяне на правна помощ. Комисията не се противопоставя изрично на предоставянето на правна помощ и се доверява на преценката на Съда на публичната служба.

4        По силата на член 94, параграф 1 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд правната помощ се предоставя с цел да се гарантира ефективен достъп до правосъдие. Правната помощ покрива изцяло или отчасти разходите, свързани с правното съдействие и с представителството в производство пред Първоинстанционния съд. Тези разходи се поемат от касата на Първоинстанционния съд.

5        Съгласно член 94, параграфи 2 и 3 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд, за да се предостави правна помощ, трябва да са изпълнени следните две условия: от една страна, поради материалното си състояние молителят да не разполага със средства да заплати изцяло или отчасти разходите, свързани с правното съдействие и с представителството в производство пред Първоинстанционния съд, и от друга страна, искът или жалбата му да не изглеждат явно недопустими или явно неоснователни.

6        Член 96, параграф 3, трета алинея от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд предвижда, че с определението за предоставяне на правна помощ може да се определи сума, която да се заплати на адвоката, натоварен да представлява заинтересованото лице, или да се определи максимален предел, който разходите и таксите на адвоката по принцип не могат да надвишават. С определението може да се предвиди участие на заинтересованото лице в разноските по член 94, параграф 1 от същия правилник, като се има предвид неговото материално състояние.

7        В конкретния случай жалбоподателката удостоверява, че от 1 януари 2007 г. месечният ѝ доход не надвишава 292,13 лева, което по законния обменен курс от 1 EUR за 1,95583 лева съответства на доход, който не надвишава равностойността на 150 EUR на месец.

8        Предвид посочените по-горе съображения и въз основа на подкрепящите доказателства, на жалбоподателката следва да се предостави правна помощ на стойност не повече от 1000 EUR за писменото производство и не повече от 1000 EUR за устното производство.

По изложените съображения

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

определи:

1)      Предоставя правна помощ на г‑жа Христова.

2)      Въз основа на подкрепящи доказателства, на адвокатите, натоварени да представляват г‑жа Христова, следва да се заплати сума, съответстваща на направените от последната разходи, като сумата е в размер на не повече от 1000 EUR за писменото производство и на не повече от 1000 EUR за устното производство.

3)      Възлага на адв. Ангел Керелов и адв. Георги Керелов да представляват г‑жа Христова.

Съставено в Люксембург на 8 ноември 2007 година.

Секретар

 

       Председател

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

Текстът на настоящия съдебен акт, както и на цитираните в него съдебни актове на общностните съдилища, които все още не са публикувани в Recueil, са достъпни на интернет страницата на Съда на следния адрес: www.curia.europa.eu


1?Език на производството: български.