Language of document : ECLI:EU:F:2010:108

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВТОРИ СЪСТАВ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

23 септември 2010 година

Дело F-51/07 RENV

Philippe Bui Van

срещу

Европейска комисия

„Уреждане на спора по взаимно съгласие по инициатива на Съда на публичната служба — Заличаване“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑н Bui Van иска да се отмени решението на генералния директор на Съвместния изследователски център на Комисията от 4 октомври 2006 г. за прекласирането му в степен AST 3, втора стъпка, след като първоначално е бил класиран в степен AST 4, втора стъпка, и решението на органа по назначаването от 5 март 2007 г. за отхвърляне на административната му жалба, както и да му се присъди сумата от 1 ЕUR като символично обезщетение за неимуществените вреди, които твърди, че е претърпял

Решение: Заличава дело F-51/07 RENV от регистъра на Съда на публичната служба. Удостоверява съгласието на Комисията изплатената на жалбоподателя сума от 1 500 EUR в изпълнение на Решение на Съда на публичната служба от 11 септември 2008 г. по дело Bui Van/Комисия, F‑51/07, да остане у него. Удостоверява съгласието на жалбоподателя с оглед на възстановяване на част от сумата, която е получил за съдебни разноски в изпълнение на Решението от 11 септември 2008 г., Комисията да си възстанови сумата от 1 500 EUR, като в продължение на 3 месеца, считано от октомври 2010 г., удържа по 500 EUR от възнаграждението му. Всяка от страните понася направените от нея съдебни разноски във връзка с настоящото производство и с производството пред Общия съд на Европейския съюз.

Резюме

Длъжностни лица — Жалба — Уреждане на спора по взаимно съгласие пред Съда на публичната служба — Заличаване от регистъра

(член 69 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)