Language of document : ECLI:EU:F:2010:108

KENDELSE AFSAGT AF FORMANDEN FOR PERSONALERETTTENS ANDEN AFDELING

23. september 2010

Sag F­51/07 RENV

Philippe Bui Van

mod

Europa-Kommissionen

»Mindelig bilæggelse af tvisten på Personalerettens initiativ — slettelse «

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Philippe Bui Van har nedlagt påstand om annullation af afgørelse truffet den 4. oktober 2006 af generaldirektøren for Det Fælles Forskningscenter ved Kommissionen, for så vidt som sagsøgeren herved blev indplaceret i lønklasse AST3, løntrin 2, skønt han oprindeligt var blevet indplaceret i lønklasse AST4, løntrin 2, og af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 5. marts 2007, hvorved denne afslog sagsøgerens klage, samt tilkendelse af en symbolsk erstatning på 1 EUR for den påståede ikke-økonomiske skade.

Udfald: Sag F­51/07 RENV, Bui Van mod Kommissionen, slettes af Personalerettens register. Det noteres, at Kommissionen anerkender, at sagsøgeren har ret til at beholde det beløb på 1 500 EUR, som blev udbetalt til ham til opfyldelse af Personalerettens dom af 11. september 2008, sag F­51/07, Bui Van mod Kommissionen. Det noteres, at sagsøgeren anerkender, at Kommissionen som godtgørelse for en del af det beløb, han har modtaget til dækning af sagsomkostninger i forbindelse med dommen af 11. september 2008, tilbagekræver et beløb på 1 500 EUR ved at foretage en månedlig indeholdelse i hans løn på 500 EUR fra og med oktober 2010. Hver part bærer sine egne omkostninger i denne sag og i sagen for Den Europæiske Unions Ret.

Sammendrag

Tjenestemænd — søgsmål — mindelig bilæggelse af tvisten ved Personaleretten — slettelse af registeret

(Personalerettens procesreglement, art. 69)