Language of document : ECLI:EU:F:2010:108

POSTANOWIENIE PREZESA DRUGIEJ IZBY
SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 23 września 2010 r.


Sprawa F‑51/07 RENV


Philippe Bui Van

przeciwko

Komisji Europejskiej

Ugoda z inicjatywy Sądu – Wykreślenie

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której P. Bui Van żąda stwierdzenia przez Sąd nieważności decyzji dyrektora generalnego Wspólnego Centrum Badawczego Komisji z dnia 4 października 2006 r., zmieniającej jego zaszeregowanie na grupę AST 3, stopień 2, chociaż był on początkowo zaszeregowany do grupy AST 4, stopień 2, oraz decyzji organu powołującego z dnia 5 marca 2007 r. oddalającej zażalenie skarżącego, jak również zasądzenia na rzecz skarżącego symbolicznego jednego euro tytułem zadośćuczynienia za doznaną w jego przekonaniu krzywdę.

Orzeczenie: Sprawa F‑51/07 RENV Bui Van przeciwko Komisji zostaje wykreślona z rejestru Sądu. Komisja wyraża zgodę na to, by skarżący zatrzymał kwotę 1500 EUR, wypłaconą mu w ramach wykonania wyroku Sądu z dnia 11 września 2008 r. w sprawie F‑51/07 Bui Van przeciwko Komisji. Skarżący wyraża zgodę na to, by w celu zwrotu części kwoty otrzymanej przez niego tytułem kosztów postępowania w ramach wykonania wyroku z dnia 11 września 2008 r., Komisja odebrała kwotę 1500 EUR w formie comiesięcznego potrącania z jego wynagrodzenia kwoty 500 EUR przez trzy miesiące, począwszy od października 2010 r. Każda ze stron pokrywa własne koszty poniesione w ramach niniejszego postępowania oraz w postępowaniu przed Sądem Unii Europejskiej.


Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Ugoda przed Sądem do spraw Służby Publicznej – Wykreślenie z rejestru

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 69)