Language of document :

Иск, предявен на 23 май 2007 г. - R / Комисия

(Дело F-49/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: R (представител: O. Martins, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се обяви за допустима жалбата,

доколкото е необходимо, да се постанови отмяна на решение от 13 февруари 2007 г., с което Комисията отхвърля жалбата и искането за обезщетяване на вреди, подадени от ищеца на 8 ноември 2006 г., както и на решение от 19 декември 2005 г.,

доколкото е необходимо, да се обявят за несъществуващи целият период на срока за изпитване на длъжностно лице, както и всички, изготвени при тези обстоятелства актове и/или да се постанови отмяна на всички подготвителни и производни актове или актове, имащи за цел да продължат последиците от доклада за приключване на срока за изпитване на длъжностно лице от 10 януари 2005 г. и по-специално доклада, наричан "междинен" от 11 август 2004 г., оценката на г-жа X от 13 април 2005 г. и акта за преназначаване на органа по назначаване (ОН) от 3 март 2005 г.

доколкото е необходимо, да се постанови частична отмяна на доклада за приключване на срок за изпитване на договорно нает служител "изследвания", в крайната му редакция от 18 май 2004 г., по отношение на внесените от приподписващия коментари,

доколкото е необходимо, да се постанови отмяна на нотата на генералния директор на ГД "Персонал и администрация" от 20 юли 2005 г., с която се отхвърля искането за съдействие от 11 ноември 2004 г., подадено от ищеца на основание член 24 от Правилника,

да се установи, че Европейската общност носи отговорност поради съвкупността от атакуваните решения и актове, както и поради неправомерното поведение от страна на Комисията по отношение на ищеца,

ако е необходимо, да се присъди на ищеца заплащането на обезщетение за претърпени вреди в размер на 2 500 000 EUR,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски,

доколкото е необходимо, да се покани Комисията да участва в помирително производство, на основание член 7, параграф 4 от приложение I към Статута на Съда.

Правни основания и основни доводи

Ищецът обвинява Комисията в допускане на грешки, бездействия и нарушения в правилното управление на персонала, изразяващи се в неправомерно спрямо него поведение, водещо до отговорност на посочената институция. Според ищеца, Комисията допуснала злоупотреба с власт, множество процесуални нарушения, нарушения на правото на защита и на задължението за излагане на мотиви. В допълнение, атакуваните актове били порочни поради явни грешки в преценката и нарушавали член 26 от Правилника, както и Регламент № 45/20011, задължението за полагане на дължима грижа, задължението за съдействие, посочено в член 24 от Правилника, принципите на оправдани очаквания за кариера и на добра администрация. Освен това ищецът бил подложен на психически тормоз.

____________

1 - Регламент (ЕО) №º 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ 2001, L 8, стр. 1).